Record details

Title keyword
    Návrh
Monograph
    Distribuce vybraných surovin vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, možnosti jejich využití a návrh legislativní ochrany perspektivních ložiskových objektů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Modifikace projektu monitoringu napěťodeformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever - Modifikovaný návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba- pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sevwer
    Návrh metod měření a posouzení vlivu technické seizmicity spojené s vedením podzemního díla na objekty na povrchu
    Návrh metodiky likvidace hlavních důlních děl
    Projekt monitoringu napěťo-deformačního stavu horninového masivu při dobývání sloje 30 (634) v rámci zkušebního provozu dobývací metody chodba - pilíř v OPJ Dolu ČSM - Sever. Návrh ověření možnosti použití metod protiotřesové prognózy a prevence při použití dobývací metody chodba - pilíř v rámci zkušebního provozu ve sloji 30 (634) v OPJ Dolu ČSM - Sever
    Stanovisko k územnímu plánu sídelního útvaru Chabařovice-Změna č. 6 - Návrh a Odůvodnění, zpracovaná podle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
    TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ, JEHO NÁSTROJE A NÁVRH FUNKČNÍHO MODELU PRO ČR
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice - úvodní návrh odborné náplně
    Venkovní expozice bloků hornin Všeradice, Etapa 2 - výběr bloků hornin a návrh jejich rozmístění
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací
    Vyhodnocení detailních povrchových výzkumů 2. etapy výběru testovacích polygonů, návrh dalších prací. Souborná zpráva
    Zhodnocení vlivu těžby měděných a kobaltových rud na životní prostředí v oblasti Zambijského měďného pásu a návrh monitorovacího systému znečištění těžkými kovy a sírou
Article
    Aplikace teorie fyzikální podobnosti ve výpočtovém programu pro návrh vodních turbín
    Buližníkový kamýk u Černoviček - návrh chráněného území
    Co přináší nový návrh regionálního geologického členění Českého masívu na území České republiky
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
    DÚ-03: Geochemické a hydrologické zhodnocení silně zatížených malých povodí a návrh sanace okolního horninového prostředí včetně řečištních sedimentů (2.etapa, povodí Lužnice)
    E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
    Geochemické vysvetlivky ku geologickým mapám; návrh metodiky vypracovania
    Hodnocení geologických faktorů radonového indexu administrativní jednotky RIA (NUTS5, Česká republika) - návrh metodiky
    Hydrogeologické poměry výhledové lokality Barbora II a návrh dalšího průzkumu
    Hypermarket "Dlouhá míle" Praha-Ruzyně : návrh vyztužení zemních těles
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Křídové lokality Dřínov a Čečelice (návrh nových chráněných území)
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Ložiskový průzkum a hospodaření se zásobami výhradních ložisek : (Návrh k analýze třetí části horního zákona)
    Meandry Litavky - Návrh na vyhlášení přírodní památky
    Menejhodnotné priestory vzniknuté banskou činnosťou a návrh na ich revalorizáziu
    Metodika zpracování a návrh jednotné klasifikace pevných poloh
    Návrh alternativního využití starých a opuštěných důlních děl v České republice
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Návrh biokompozitu pro náhrady tvrdých tkání s přihlédnutím k jejich osseointegraci
    Návrh databázové aplikace pro ukládání údajů z uhelných pánví České republiky
    Návrh dobývací metody ložiska Křižanovice
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Návrh klasifikace povrchových montánních tvarů
    Návrh koncepce racionalizovaného systému hodnocení geologických údajů a zpracování geologických podkladů pro báňskou činnost
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
    Návrh litostratigrafie neovulkanitů východočeské oblasti
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Návrh metodiky mapování a hodnocení fluviálních tvarů a procesů hydrografické sitě krajiny
    Návrh na automatizované zpracování tezauru pro životní prostředí na základě předmětového hesla, bibliografického katalogu ČSFR-knihy, články v českých časopisech
    Návrh na optimálne využitie ložiska zeolitových tufov Nižný Hrabovec
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Návrh na stratotypovú hranicu krieda-paleogén
    Návrh na určování limitů těžeb na základě vyhodnocení ekologické únosnosti na území vybraných okresů Litoměřice, Česká Lípa a Jindřichův Hradec
    Návrh na vytvoření přírodního parku Budeč
    Návrh na využití důlních objektů, ve kterých byla ukončena těžba
    Návrh na zpřesnění výpočtu normálních výšek
    Návrh násuvného koaxiálního standardu podle nové metodiky standardizace a kalibrace gama karotáže
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh některých českých termínů z povodňové geomorfologie
    Návrh netradičného riešenia dobývania hromadným spôsobom
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Návrh obecné genetické klasifikace uhlí ověřený na černých uhlích sibiřských ložisek SSSR
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Návrh reprezentativní sítě maloplošných CHÚ v Polabí
    Návrh revidovaného vymezení zranitelných oblastí podle nařízení vlády č. 103/2003 Sb.
    Návrh rozšířených definic kategorií prognózních zásob přírodních uhlovodíků v ČSSR
    Návrh řešení úloh elastoplasticity s izotropním zpevněním
    Návrh společného tektonického členění alpsko-karpatského orogénu
    Návrh stanov a prvý program činnosti Ústavu pre nerastný výskum Slovenska
    Návrh stratigrafického členění mladopaleozoických pánví oblasti středních a západních Čech
    Návrh stratigrafického členění terciéru sokolovské pánve
    Návrh systému na podporu rozhodování a jeho využití v řízení protiotřesového boje při hlubinném dobývání
    Návrh výpočtu středního směru
    Návrh využití odvalového materiálu po zastavené těžbě grafitu
    Návrh zásad horního zákona ve vztahu k ochraně nerostných zdrojů a ekologického dohledu nad těžbou
    Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
    Nové výsledky prieskumných prác v neogéne vých. Slovenska v rokoch 1978-1986 a návrh prieskumných prác na dalšie obdobie
    Poslanie a návrh základnej koncepcie geoinformačného systému o jaskyniach
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Pozůstatky po dobývání železných rud v křídových pískovcích Dokeské a Ralské pahorkatiny (návrh na zařazení do registru chráněných geologických objektů)
    Prograsívní návrh rekultivace v podtatranské oblasti
    Regionální návrh způsobu využívání introdukovaných dřevin v podmínkách výsypkových stanovišť severočeského a sokolovského hnědouhelného revíru
    Revitalizace lomů : principy a návrh metodiky
    Revitalizace lomů. Principy a návrh metodiky
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Sesuv Dušná - výsledky průzkumu a návrh sanace
    Struktura pádového pole moldavitů a návrh jeho geneze v pojetí kryptovulkanické hypotézy: problém látkové diferenciace a prostorové uspořádanosti pádového pole
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Svrchněkenozoický severomoravský vulkanismus: rekonstrukce činnosti, paleomagnetismus, geofyzikální obraz, návrh litostratigrafie
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Vyhodnocení současného stavu a návrh na zdokonalení metodiky čerpacích zkoušek
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Vzdušné malty historických staveb, jejich identifikace, příčiny degradace a návrh sanace
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu-II.část
    Zhodnocení současného čs.výzkumu v oblasti využívání hnědých uhlí, procesů Gravimelt a K-fuel a návrh dalšího postupu. Pokrač.
    Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany