Record details

Title keyword
    Některé
Article
    63. sjezd Polské geologické společnosti a některé současné problémy geologie karpatského flyše
    Administrátor na poušti. Některé strategie fungují jen na úrovni místní zpětné vazby
    Grafové struktury a některé možnosti jejich využití při modelování hydrologické bilance
    Granitoidy středočeského plutonu: petrochemické skupiny a některé otázky jejich původu
    Historie rekultivačních prací v oblasti severočeské pánve a některé nové rekultivační metody
    Hlavní typy uranových ložisek a některé aspekty jejich vzniku
    Karlovarská dvojčata a některé jejich lokality
    Křídové sedimenty na území Přírodního parku Džbán - některé zajímavé fenomény
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Náhrada přírodního těženého kameniva do betonů kamenivem drceným : některé poznatky z modelovacích zkoušek drcení kameniva
    Některé aspekty efektivnosti exploatace tuzemských rud ve vazbě na efektivnost zahraničního obchodu
    Některé aspekty hospodaření s půdním fondem při uranové prospekci
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé aspekty nejstarších etap vývoje reliéfu Českého masívu
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Některé aspekty použití radionuklidové rentgen-fluorescenční analýzy ke stanovení vybraných prvků v hnědých uhlích
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Některé aspekty řešení stability skrývkových svahů
    Některé aspekty spolupráce Povodí Odry, a.s. s báňským sektorem
    Některé aspekty šlichové a ložiskové prospekce v Jeseníkách
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty vývoje horního toku Sázavy
    Některé aspekty zpracování údajů z databáze uhelných pánví České republiky
    Některé biogenní textury v křídových sedimentech Českého ráje
    Některé bismutové sulfosole polymetalických ložisek Čatkal-Kuramského hřebene ve střední Asii
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Některé další výsledky studia permokarbonských ryb ze severovýchodních Čech
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Některé dosavadní poznatky a průběžné výsledky řešení projektu ČBÚ č.44-06 v oblasti ochrany před důlními otřesy
    Některé drahé kameny Kubánské republiky
    Některé etické problémy spjaté s prognózami budoucí světové spotřeby nerostných surovin
    Některé geologické a morfologické zajímavosti pouštních oblastí
    Některé geologické aspekty ovlivňující přirozená pole napětí ve východní části ostravskokarvinského hřbetu v dobývacím prostoru dolu ČSM, ČMD a.s
    Některé in vitro zkoušky C/C kompozitů
    Některé informace a poznatky z dosavadního 28letého provozu PZP Lobodice
    Některé krasové lokality v Pakistánu
    Některé legislativní aspekty současné hydrogeologie
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-12 Hranice
    Některé méně známé a nové druhy aglutinovaných foraminifer v karpatském flyši
    Některé méně známé důkazy o vyspělosti hornictví na území dnešní České a Slovenské republiky
    Některé metodické chyby při výpočtu zásob metodou řezů
    Některé možnosti indikace uhlovodíků neseizmickými metodami
    Některé možnosti modelování na ložisku zónového typu
    Některé možnosti netradičního využití studia akcesorických minerálů
    Některé možnosti společné interpretace dat z geoservisu a karotáže
    Některé možnosti zvyšování koncentračních parametrů v OKR
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Některé nové aspekty při realizaci hornického průzkumu na perspektivních úsecích uranového zrudnění
    Některé nové mikropaleontologické údaje z Nízkého Jeseníku
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé nové nerosty ze Zálesí u Javorníka ve Slezsku
    Některé nové poznatky o fyzikální a chemické charakteristice rozvolněných zón v horninovém masivu
    Některé nové poznatky o jílovcových sorbentech oblasti severočeské a sokolovské pánve
    Některé nové poznatky o lokalitě Nechranice
    Některé nové poznatky o mineralogii lokality Žichov
    Některé nové poznatky o mineralogii vybraných lokalit severozápadních Čech
    Některé nové poznatky z mapován na území listu 15-133 Vrbno pod Pradědem (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Některé nové směry uplatnění geofyzikálních metod v hydrogeologii
    Některé nové směry v hydrogeologickém průzkumu ložisek nerostných surovin
    Některé nové údaje o dynamice styku Českého masivu a karpatské soustavy
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Některé nové výsledky výzkumů spodnokarbonských sedimentů na Drahanské vrchovině
    Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Některé otázky ochrany Moravského krasu
    Některé otázky spolehlivosti numerického modelování transportu kontaminantů podzemní vodou
    Některé periodicity v úmrtnosti v Rumunsku v letech 1989-1995
    Některé pohledy na rozvoj palivoenergetického komplexu
    Některé postřehy z konference "Mineral raw materials and mining activity of the 21th century": prognózy vývoje těžby a zásob uhlí v ČR a v jednotlivých revírech, úvahy nad územními a ekologickými limity, podíl uhlí na výrobě elektrické energie, význam využívání alternativních zdrojů
    Některé poznámky k racionalizaci průzkumných prací
    Některé poznámky z historie Cu ložiska Tisová u Kraslic
    Některé poznatky a havárie v dole Barbora v OKR
    Některé poznatky a zkušenosti z úpravy vody v podzemním horninovém prostředí
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Některé poznatky o vývoji alkalických magmat
    Některé poznatky o změnách vlhkosti hnědých uhlí v úseku těžba-úprava a jejich možném vlivu na výsledky rozdružování
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky vyplývající z matematického modelování napěťových poměrů pro projektování porubních bloků
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé poznatky z exkurze na klasické lokality elbaitu na ostrově Elba
    Některé poznatky z geologického výzkumu barrandienského svrchního proterozoika aspodního kambria v důlních dílech v příbramské rudní oblasti
    Některé poznatky z geologického výzkumu v důlních dílech v sz. části středočeského plutonu na Příbramsku
    Některé poznatky z lokalit Dobrá Voda a Dolní Bory-Hatě na Velkomeziříčsku
    Některé poznatky ze 16.generálního kongresu IMS v Pise
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Některé poznatky ze služební cesty na Kubu
    Některé poznatky ze stanovení spalného tepla a výhřevnosti uhlí
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé problémy chronostratigrafie členění terciéru Českého masívu
    Některé problémy geologického průzkumu ve vztahu přesnosti a spolehlivosti získaných údajů
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Některé problémy interpretace geofyzikálních anomálií na východním Slovensku
    Některé problémy interpretace hlubinné stavby zemské kůry v Českém masívu
    Některé problémy inženýrské geologie v Kanadě
    Některé problémy likvidace jam ve vybraných rudných a uranových revírech České republiky
    Některé problémy odvodňování a degazace pokryvných útvarů v OKR
    Některé problémy při vedení ražeb dlouhých důlních děl v podmínkách ložiska Slaný
    Některé problémy při zakládání pražského metra na trase IIC
    Některé problémy související s možnostmi využívání důlních a ostatních podzemních prostor, vzniklých zejména hornickou těžební činností
    Některé problémy ve využívání domácích nerostných surovin
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Některé problémy vzniku vltavínů II. - Chemické změny v průběhu impaktového procesu
    Některé problémy vzniku vltavínů III. - Tvary inkluzí a textura ve světle impaktového procesu
    Některé problémy zajištění ochrany a hospodárného využívání nerostných zdrojů
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část I
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část II
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část III
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část IV
    Některé projevy a způsoby řešení následků historické hlubinné důlní činnosti v okrajových částech Karlových Varů a v Karlovarském kraji. Část V
    Některé příklady odlučnosti výlevných vyvřelin na Slovensku
    Některé příklady použití geofyzikálních metod v detailním geologickém průzkumu nerud
    Některé případy intoxikace rekultivovaných ploch a jejich hodnocení. I.část - metodika měření konkrétního případu
    Některé přístupy k oceňování ložisek nerostných surovin
    Některé příznaky pro odlišení zemětřesení a jaderných explozí na záznamech seismických stanic
    Některé pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve
    Některé sedimentární textury pískovců české křídové pánve
    Některé současné problémy environmentální geomorfologie a hodnocení geomorfologickych lokalit
    Některé souvislosti mezi vybranými heliogeofyzikálními a meterologickými jevy a kardiovaskulární úmrtností
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Některé strukturní a geologicko-petrografické faktory při vyhledávacím průzkumu cihlářských surovin
    Některé teoretické a metodické aspekty hydrogeologického výzkumu a průzkumu v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé údaje k surovinové bilanci České republiky v letech 1980-1990
    Některé úspěšné revitalizace v Jižních Čechách
    Některé vlastnosti hornin zásadně ovlivňující využití gama-gamakarotáže při sledování projevů horských tlaků
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí - III.část
    Některé vodohospodářské poznatky ze zahraničí IV.závěrečná část
    Některé výsledky a směry vědeckotechnického rozvoje geofyziky při prospekci uranového zrudnění
    Některé výsledky kvantitativní gravimetrické interpretace v oblasti Hrubého Jeseníku a jeho okolí
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Některé výsledky vyhodnocení vrtných prací v oblasti lomu Čeřinka (Český kras)
    Některé význačné i málo známé vápnité bentické foraminifery eocénu z vrtů MND na jižní Moravě
    Některé významné tektonické linie v reliéfu fundamentu Českého masívu a jejich geomorfologické projevy
    Některé vzácné minerály provázející uranové zrudnění v severočeské křídě
    Některé vzácnější minerály ze šlichových vzorků České republiky
    Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí (33-21, Slavonice, 33-22, Vranov n. Dyjí, 33-24, Hnánice, 34-11, Znojmo)
    Některé vztahy mezi reliéfem a geologickou stavbou v Národním parku Podyjí
    Některé z nových trendů v metodice mineralogicko-geochemického výzkumu jesenických sulfidických ložisek
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Některé zajímavé rysy paleogeografie terciéru západních Karpat
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Některé závěry vyplývající ze studia kompakce klastik flyše, bradlového pásma a vnitrokarpatského paleogénu
    Některé zkušenosti z realizace útlumových programů v uhelném hornictví ČR
    Některé zkušenosti z výzkumu extrakce a využívání geotermální energie ze suchých hornin
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Některé zvláštnosti hydrologie brněnské stokové sítě a jejich souvislosti s režimem podzemních vod
    Počáteční úseky údolí, některé jejicj typy a transformace (na vybraných příkladech z Českomoravské vrchoviny)
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Seznámení s programových produktem ZDS a některé jeho aplikace v RTG difrakci
    Stabilní izotopy kyslíku a vodíku a některé možnosti jejich využití v geologii
    Strukturní stavba čs. části hornoslezské pánve a některé její problémy
    Školní lyžařský zájezd : Některé zajímavé lokality na Slovensku spatřené v únoru 1997 a v červnu 1999
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje.
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Údolí střední Svratky severozápadně od Brna - některé aspekty geomorfologického vývoje
    Venezuela - Jemen - Angola: některé z naftových velmocí
    Vliv Moravského krasu na některé chemické a fyzikální vlastnosti vod v tocích povodí Říčky