Record details

Title keyword
    NP
Monograph
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí
    Mapa exodynamické analýzy, list Lomnice n.P. 03-431
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2413 Bystřice n.P
    Vyjádření k investičnímu záměru Správy NP České Švýcarsko: Záchytné ploty na ochranu před skalními říceními
    Výzkum lokality Ledové sluje u Vranova nad Dyjí (NP Podyjí)
    Výzkumné projekty prováděné v NP Podyjí od roku 1991
    Závěrečná zpráva o plnění projektu "Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí" v roce 1994. Závěrečná zpráva o plnění projektu Geomorfologická inventarizace vybraných tvarů reliéfu v NP Podyjí v roce 1994.
Article
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    Balvanové proudy a skalní tvary v údolí Dyje (NP Podyjí)
    Basking shark Cetorhinus parvus (LERICHE, 1910), (Cetorhinidae, Selachii) from the Dynów Marlstone (Rupelian, NP 23) of the Menilitic Formation of the Moravian part of the Outer Carpathian flysh zone at the Czech Republic - preliminary report.
    Chráněná území - NP Podyjí
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nannoplanktonových biozón NP 20 - np 23
    Detailní stratigrafické korelace pouzdřanské a ždánické jednotky v intervalu nanoplanktonových biozón NP 20-NP 23 (34-11 Hustopeče)
    Fossil fish fauna (Teleostei, Selachii) from the Dynów marlstone (Rupelian, NP 23) of the menilitic formation at the locality of Litenčice (Czech Republic)
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení : 02-23 Děčín, 02-24 Nový Bor
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Hrazené pánve v NP České Švýcarsko jako doklad starých skalních řícení
    Interaction of Cs, I and Np with granite
    K rozšíření kvartérních fluviálních sedimentů v údolí Dyje v NP Podyjí (33-22, Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnánice, 34-11, Znojmo, 34-13, Dyjákovice)
    Morfotektonická analýza NP Šumava s využitím radarových satelitových snímků
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Kvartérní sedimenty ve Vranově nad Dyjí
    NP Podyjí: revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002 (32-22 Vranov nad Dyjí)
    NP Podyjí: Revizní kvartérně-geologický výzkum a mapování v letech 2001 a 2002
    Podíl pražského závodu n.p. Geofyzika Brno při řešení problémů inženýrské geologie a hydrogeologie
    Použití penetračních zkoušek při inženýrsko-geologickém průzkumu v Geologickém průzkumu n.p. Ostrava
    Príspevok k úprave trosiek z plamenných pecí z n.p. Kovohuty Krompachy
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Pseudokrasové fosfát-alofanové speleotémy z ledových slují v NP Podyjí
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland NP, Czech Republic
    Sandstone Relief Geohazards and their Mitigation: Rock Fall Risk Management in the Bohemian Switzerland NP, Czech Republic
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Skalní laky a pseudokrasové speleotémy západní části NP Podyjí
    Složení povrchových vod na území NP Šumava
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov) (33-24 Hnanice, 34-13 Dyjákovice)
    Spraše a fosilní půdy v NP Podyjí (Konice, Lukov)
    Sprašová sedimentace v západní části NP Podyjí
    Stáří kupy netopýřího guana v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Stáří kupy netopýřího guána v jeskyni Domica (NP Slovenský kras) a elektronová mikroskopie exkrementů netopýrů
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
    Výsledky hydrogeologického a inženieskogeologického prieskumu v SSR a rozvoj IGHP, n.p., za posledných 15 rokov
    Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka
    Z pracovišť brněnského n.p. Geotest
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí
    Zhodnocení geotermického měření ve vrtu NP 831 Vlčovice a jeho význam pro praktické využití při zjišťování rozložení teplotních polí
Serial
    Šumava : čtvrtletník správy NP a CHKO Šumava - příroda - zajímavosti - historie