Record details

Title keyword
    Namur
Article
    Beitrag zu den juvenilen Goniatiten des marinen Gaebler-Horizonts (tschechoslovakischer Teil des oberschleisischen Beckens, Namur A)
    Drobní břichonožci ostravského souvrství čsl. části hornoslezské pánve (namur A)
    Jaklovecké vrstvy (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru (hornoslezská pánev)
    Konodonti Gaeblerova mořkého horizontu karvinské části OKR (namur A)
    Litostratigrafická korelace karvinského souvrství (namur B, C westfal A, B) a návrh základní korelace vrstevních jednotek v české a polské části hornoslezské pánve
    Mikroskopické projevy postsedimentární alterace sloje 39 (Namur B) v pestrých vrstvách dolu A. Zápotocký v Ostravsko-karvinském revíru
    Mocnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v česlé části hornoslezské pánve
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur : (=serpuchov; včetně fauny sladkovodních a brakických horizontů ostravského souvrství)
    Nejmladší spodní karbon - spodní namur
    Některé výsledky mikrofaunistického výzkumu vyšší části ostravského souvrství (čs.část hornoslezské pánve, namur A)
    Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Porubské vrstvy, ostravské souvrství (namur A, arnsberg) v české části hornoslezské pánve
    Postsedymantacyjne zmiany pokładu węgla 30a (namur dolny) w pstrych utworach w kopalni węgla Doubrava w rejonie Ostrawsko-Karvińskim
    Představitelé rodu Glabrocingulum Thomas v produktivním karbonu čsl. části Hornoslezské pánve (namur A)
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Sapropelity české části hornoslezské pánve (namur, westphal A)
    Tufogenní horizonty v karbonu české části hornoslezské pánve (namur A,B,C, vestfál A)
    Über Lyginopteridaceen-Achsen aus dem Namur A von Ostrava (Ostrau), CSSR
    Uhelné tonsteiny a K-bentonity (tufity) v porubských vrstvách ostravského souvrství v české části hornoslezské pánve (namur A, arnsberg)
    Uhlonosnost svrchních hrušovských vrstev (namur) v české části hornoslezské pánve