Record details

Title keyword
    Neovulkanitov
Monograph
    Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov
    Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
Article
    Baryt z neovulkanitov Pohronskej pahorkatiny
    Geológia a nerastné suroviny neovulkanitov
    Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
    Hydrogeologická funkcia puklinovo-pórového prostredia neovulkanitov v podmienkach dlhodobej exploatácie
    Kryštalinikum na juhozápadnom okraji Slovenského rudohoria a jeho pokračovanie v podloží neovulkanitov
    Metalogenéza intruzívnych komplexov východoslovenských neovulkanitov
    Morfoštruktúry podložia východoslovenských neovulkanitov a ich vzťah k magmatizmu a metalogenéze
    Niekoĺko nových údajov o stavbe podložia stredoslovenských neovulkanitov
    Nové pohľady na stratigrafiu stredoslovenských neovulkanitov
    Perlity stredoslovenských neovulkanitov
    Porovnanie metalogenézy stredoslovenských a východoslovenských neovulkanitov
    Pozícia a stavba neovulkanitov v terciérnych sedimentoch severne od Prešova
    Sekundárne kvarcity stredoslovenských neovulkanitov
    Seminár o metalogenéze malých intrúzií neovulkanitov Slovenska
    Variské a neogénne granitoidy v oblasti stredoslovenských neovulkanitov z hľadiska obsahu akcesórií
    Výskyt Bi-Te minerálov v asociácii polymetalickej mineralizácie neovulkanitov Javoria
    Výsledky hydrogeologického prieskumu optimálneho využitia podzemných vôd neovulkanitov Vihorlat-Popričný
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu