Record details

Title keyword
    Nerastných
Article
    Ako ďalej vo využívaní vybraných nerastných surovín na Slovensku
    Exploatácia nerastných surovín a ochrana poľnohospodárskej pôdy
    Geologické podmienky prieskumu a exploatácie nerastných surovín z hľadiska stability banských diel v produktívnych vrstvách na bani Cígeľ
    Metodika stanovovania prognóz nerastných surovín s aplikáciou na východoslovenské neovulkanity
    Metódy progózneho zhodnocovania zdrojov nerastných surovín a ich aplikácia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    Perspektívy vyhľadávania nerastných surovín vo vulkanických štruktúrach Vihorlatu, Popričného a Zemplínskych vrchov
    Poplatky za využívanie prírodných nerastných zdrojov
    Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerském rudohorí
    Úlohy geológie pri vyhladávaní a prieskume ložísk nerastných surovín
    Vplyv svahových pohybov hornín na ťažbu nerastných surovín
    Výskum nerastných surovín z hľadiska ich upraviteľnosti
    Výsledky vyhladávania nerastných surovín v ultrabázickom telese medzi Hodkovcami a Čečejovcami
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Využívanie nerastných surovín, ťažba rúd a výroba kovov na Slovensku do 13. storočia
    Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
    Zabezpečovanie nerastných surovín v mesozoiku západných Karpát a ďalšie perspektívy