Record details

Title keyword
    Netradiční
Monograph
    2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek
    Netradiční zdroje energie : Sborník přednášek
Article
    Chicxulub je asi dvojitý a Popigaj má bratříčky : netradiční pomoc při vyhledávání impaktních kráterů na Zemi
    Družicové a letecké atlasy - netradiční nástroje poznávání změn Země
    Některé netradiční způsoby úpravy uhlí, v minulosti aplikované na Sokolovsku, Chebsku a Karlovarsku
    Netradiční acháty z Krušných hor
    Netradiční oblasti svahových nestabilit v ČR a rozdílný způsob jejich mapování
    Netradiční použití geochemických metod při monitorování životního prostředí
    Netradiční využití českých granátů
    Netradiční využití vápenců v Itálii
    Netradiční zpracování seizmických profilů ve Víděňské pánvi
    Netradiční způsob stanovení pevnostních charakteristik na vodním díle Jevišovice
    Netradiční způsob úpravy černouhelných kalů
    Netradiční způsoby degazace
    Netradiční způsoby exploatace uhelných ložisek
    Netradiční způsoby exploatace uhlí
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití : Sborník abstraktů: Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Netradiční živcové suroviny a jejich netradiční použití
    Nodulární leptinit - netradiční drahý a ozdobný kámen
    Pikrolit - netradiční šperkový kámen
    "Révait" - netradiční drahý kámen z Ostrožské Nové Vsi
    Stébelnatá rula - netradiční šperkový kámen
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny