Record details

Title keyword
    Niektoré
Article
    Geochemicko-metalogenetická charakteristika zlata so zreteľom na niektoré lokality Západných Karpát
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Niektoré aspekty pleistocénneho zalednenia kráľovohoľských Tatier
    Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období
    Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii
    Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování
    Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova
    Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy
    Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno
    Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie
    Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska
    Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch
    Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín
    Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy
    Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska
    Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii
    Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou
    Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov
    Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze
    Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry)
    Objemové zmeny v ťažkých pôdach a ich vplyv na niektoré fyzikálne vlastnosti
    Strižné zóny, ich prejavy (oblúky a niektoré priečne prelomy) v Západných Karpatoch
    Štruktúra Lipany a niektoré zaujímavé geologické a ropno-geologické výsledky
    Zlato a niektoré ďalšie stopové prvky v čiernych bridliciach ložiska Slovinky