Record details

Title keyword
    Nivě
Monograph
    Lužní les v Dyjsko-moravské nivě
Article
    Analýza sedimentačních rychlostí a distribuce povodňových uloženin v nivě dolního toku Moravy
    Databáze vrtů provedených v údolní nivě pravého břehu Odry mezi ústím Zábřežky a ústím Ostravice v Ostravě
    Kontaminace vodních toků v nivě dusičnany
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe : 02-44 Štětí
    Mapa zranitelnosti podzemních vod v nivě Labe
    Modelování proudění podzemní vody a transportu kontaminace v pravobřežní údolní nivě řeky Odry v oblasti Ostrava-Nová Ves od ústí Zábřežky po soutok Odry a Ostravice
    Petrografické složení fluviálních písčitých štěrků v nivě Dyje (bývalá těžebna CEMEX Zaječí)
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)
    Těžké kovy v nivě středního Labe
    Vliv člověka na lokální vývoj holocénní vegetace v nivě řeky Swider (Polsko)
    Vliv člověka na lokální vývoj holocenní vegetace v nivě řeky Świder (Polsko)
    Vliv organického znečištění vody v řece Moravě na jakost podzemní v její údolní nivě
    Využití magnetické susceptibility a dalších prostředků pro studium povodňových sedimentů v antropogenně ovlivněné nivě řeky Olše
    Vývoj rostlinných ekosystémů v nivě Labe v pozdním glaciálu a holocénu
    Změny rostlinných ekosystémů v nivě Labe během pozdního glaciálu a holocénu
    Změny v korytě a údolní nivě Blanice mezi Tišovicemi a Vodňany při povodni v srpnu 2002