Record details

Title keyword
    Nového
Monograph
    Geografické informácie 8. Stredoeurópsky priestor. Geografie v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Odborné posouzení a aktuální analýza problematiky využívání ložisek štěrkopísků ve specifické oblasti ST4 se zřetelem na potřebu otvírky nového nevýhradního ložiska štěrkopísků Věrovany (D5273700) v návaznosti na stávající platné dokumenty a koncepce
    Posudek ČGS k záměru Pískovna Dolní Pertoltice - těžba štěrkopísků a stanovení nového dobývacího prostoru Dolní Pertoltice na severní části ložiska Arnoltice-Pertoltice. Posudek ČGS-441/11/0104*SOG-441/053/2011
    Problematika reformy veřejné správy a nového územního rozdělení České republiky
    Sborník Biochemie a molekulární biologie na prahu nového tisíciletí
    Stredoeurópsky priestor - Geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Stredoeurópsky priestor ů geografia v kontexte nového regionálneho rozvoja
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Article
    Akumulace staurolitu a granátu u Nového Malína na Šumpersku
    Aplikace gravimetrie a geoelektriky při ochraně vodního zdroje u Nového Města nad Metují
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Autunit a metaautunit z Veselíčka u Nového Města na Moravě
    Chalkomenit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Co nového v práci Subkomise pro stratigrafii karbonu při IUGS?
    Co nového v radonové problematice. 1. část
    Co nového v radonové problematice. 2. část
    Co nového v Úhrově?
    Dolování stříbra v okolí Nového Města n. Metují
    Dolování u Nového Města pod Smrkem
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Gahnit z Dolní Rožínky, jv. od Nového Města na Moravě
    Geochemie povrchových vod v oblasti Nového Jičína (25-21 Nový Jičín)
    Geologická pozice, petrologie a geochemie hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě
    Hornictví Nového Zélandu
    Hydroapatit z pegmatitů od Nového Města na Moravě
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Jáchymov - ložisko uranu 50tých let, McArthur River - ložisko uranu nového tisíciletí
    Licenční proces nového jaderného zdroje Temelín 3,4 - umisťování (1)
    Liebigit z uranového ložiska Slavkovice u Nového Města na Moravě
    Löllingit z uranového ložiska Petrovice u Nového Města na Moravě
    Markazit ze Štramberka v. od Nového Jičína
    Metatorbenit z Branišova u Zvole, 7 km jv. od Nového Města na Moravě
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Nález nového křemenného pegmatitu u Věžné
    Nález nového lithného pegmatitu z Hrotovic na západní Moravě
    Nález "nového" profilu v zaniklé cihelně Židenice II - Růženin dvůr
    Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa
    Nález nového typu zrudnění v rulách severní části kutnohorského rudního revíru
    Nález polohy jílovce se suchozemskou květenou mezi marinními cenomanskými sedimenty u Nového Strašecí
    Nález velkých krystalů záhněd u Řečice u Nového Města na Moravě
    Návrh nového geomorfologického členění Šumavy
    Návrh nového ideového řešení možnosti vyuhlení zbytkových zásob v ochranných pásmech teplických term, v prostoru uvažovaného velkolomu Barbora II.
    Návrh nového pedogeografického členění území Česka
    Návrh nového stratigrafického členění severočeského terciéru
    Některé poznatky o kvartéru Austrálie a Nového Zélandu
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Paleomagnetické datování tufů v nadloží sloje u Nového Kostela v chebské pánvi (11-14 Cheb)
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Pliocén u Nového Kostela (chebská pánev)
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
    Počátky objevování jeskynních systémů. Chýnovská jeskyně : Chýnovská jeskyně letos slaví 145 let od svého objevení a 140 let rozdává lidem krásu, poučení i vzrušení z nového poznání
    Poznámky k návrhu nového horního zákona
    Problematika přípravy nového horního kodexu a jeho úskalí v současných společenských podmínkách
    Prohnaný trik matky přírody: globálním oteplením do nového glaciálu
    Prospekčně-genetická kritéria nového ložiskového typu Au-rud v Jeseníkách
    Přehled minerálů skarnového lomu v Líšné u Nového Města na Moravě
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Sabugalit z Nového Fojtova
    Sopečné oblasti Nového Zélandu
    Staré cínové doly u Nového Města pod Smrkem
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Tektonické porušení ordoviku v tunelech Nového spojení v Praze 3 (vrch Vítkov) : 12-24 Praha
    Tektonicky postižené durbachity v okolí Nového Města na Moravě (24-11 Nové Město na Moravě)
    Teoretické základy nového způsobu přípravy kompozitů typu uhlík-uhlík
    Typologie zirkonu z výskytů hornin durbachitové série v okolí Nového Města na Moravě : 24-11 Nové Město na Moravě
    Výskyt a geneze manetitu [i.e. magnetitu] v Mirošově u Nového Města na Moravě
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku : 22-12 Březnice, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 12-44 Týnec nad Sázavou
    Výsledky nového geologického mapování na Příbramsku
    Výsledky nového leteckého geofyzikálního mapování v Českém masívu
    Výsledky nového výzkumu českých korunovačních klenotů
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze- Červeném Vrchu
    Výsledky studia nového výchozu středního ordoviku v Praze-Červeném vrchu
    Významné výročia v Rudňanoch. 115. výročie ťažby železných rúd a 25. výročie Nového priemyselného závodu ŽB Rudňany
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vznik a rozpad hydroxyapofylitu v komínové brekcii olivinického melilititu v Kytlicích u Nového Boru, severní Čechy
    Vzpomínka na Doc. RNDr. Josefa Sekyru , CSc., čestného občana Nového Města nad Metují, polárního badatele
    Z historie pojmenování nového minerálu - tučekitu
    Zamyšlení nad otázkou nového horního zákona
    Zpráva o výskytu nového druhu fosilní ústřice v české křídě