Record details

Title keyword
    Novým
Monograph
    Barvící zkoušky materiálu Panbex F3 s novým ferrosiliciem
Article
    K novým časovým modelům ložisek vápenců a cementářských surovin
    K novým možnostem fyzickogeografického hodnocení krajiny na příkladech z České republiky
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K novým poznatkům o triasové stratigrafii: hranice mezi anisem a ladinem
    K novým přístupům ve využívání kovonosných surovin v ČSSR
    Mestorožděnija urana s novym tipom černevoj mineralizacii: fosfatnym
    Poznámky k novým odkryvům postbadenských štěrkopísků v Brně a okolí
    Předběžné výsledky mikropaleobotanických výzkumů cenomanských jílovců mezi Novým Strašecím, Louny a Libochovicemi
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Sphenophyllum incisum Wagner je novým rostlinným taxonem (Sphenopsida) ve svrchním stephanu rosicko-oslavanského souvrství na Moravě (boskovická brázda, Česká republika)
    Vulkanoklastika svrchních radnických vrstev mezi Lubnou a Novým Strašecím
    Vývoj jeskynních systémů v severní části Moravského krasu s přihlédnutím k novým poznatkům z Holštejnské jeskyně