Record details

Title keyword
    Nowe
Monograph
    Geo-Sympozjum Mlodych Badaczy Silesia 2008 - Nowe trendy w Naukach o Ziemi
    II. Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej, Politechnika Czenstochowska, Czenstochowa 2001
    Tapania 2004 - Nowe rozwiazania w zakresie profilaktyki tapaniowej i metanowej
Article
    Granica ordowik/sylur - poziomy graptolitowe a chronostratygrafia: problemy i nowe koncepcje
    Nowe dane o budowie geologicznej i możliwostiach odkrycia akumulacji węglowodorów międzi Cieszynem a Bielskiem w šwietle interpretacji najnowszych badań seismicznych
    Nowe dane o dynamice bloku górnośląskiego i małopolskiego na przełomie prekambru i paleozoiku
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Nowe dane o zlodowaceniu Karkonoszy na podstawie badań w dolinie Łaby, Upy i Łomnicy
    Nowe kierunki naukowo-badawcze w polskiej części obszaru sudeckiego w aspekcie zastosowania technologii HDR i EGS
    Nowe odkrycia zlož gazu ziemnego i dalsze perspektywy badaň we wschodniej czésci zapadliska przedkarpackiego w Polsce
    Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalaňskiego
    Nowe stanowisko fauny numulitowej serii Podśląskiej w Porębie k. Myślenic