Record details

Title keyword
    Objektov
Monograph
    Tunely 98. 1. Medzinárodná výstava a sympózium podzemných objektov. Zborník prednášok
Article
    Analýza sadania objektov vodnej elektrárne Sučany
    Grafická analýza sadania základov stavebných objektov
    Návrh ochrany objektov Trojičného námestia v Banskej Štiavnici proti účinkom podzemnej vody
    Nestabilita dunajských náplavov a ohrozenie objektov vodného diela Gabčíkovo
    Rozhodovacia analýza pri výbere najvhodnejšej alternatívy usporiadania objektov PVE Malá Vieska
    Situovanie objektov v Jaslovských Bohuniciach a ich vzťah k inžinierskogeologickým pomerom
    Starnutie pozorovacích objektov na sledovanie podzemných vôd
    Testovanie štruktúrnej homogenity geologických objektov pomocou počítača