Record details

Title keyword
    Objemu
Monograph
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území
    Expertní stanovisko ČGS k interpelaci poslance JUDr. V. Bárty se smyslu státní surovinové politiky a k údajům o jakosti těženého uhlí a objemu zásob na ložisku Tušimice-Libouš
Article
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    K odhadu objemu bludných balvanů
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Možnosti stanovení representativního elementárního objemu v propustném prostředí
    Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu