Record details

Title keyword
    Oblast
Monograph
    Chráněná krajinná oblast Český kras včera - dnes
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Geologie, geologická mapa a legenda (Dokumentace a mapování svahových pohybů - oblast České Středohoří, 2004 - 2007)
    Geotrasa Sudetská, 20. oblast Budišov nad Budišovkou, 21. oblast Opava
    Mapa střetů zájmů pro oblast Stonavy
    Mapa zemětřesného ohrožení ČR (T=500 let). Oblast: Severočeská hnědouhelná pánev. Měřítko 1:25 000
    Metodický návrh na doplnění registru sesuvů v databázi Geofondu ČR a jeho začlenění do informačního systému pro oblast havárií
    Oblast Staré Město - Geoturistické zajímavosti
    Oblast Žulová - Geoturistické zajímavosti
    Petrografický popis vyvřelin a pyroklastických hornin z lokality Tom Spring (oblast Parish Hanover), SZ. Jamajka
    REGIONÁLNÍ GEOLOGICKÝ VÝZKUM PRO DEFINICI A PREDIKCI PŘÍRODNÍCH NEBEZPEČÍ V CENTRÁLNÍ ČÁSTI STŘEDNÍ AMERIKY - Oblast Macacona, Costa Rica
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
    Stanovisko České geologické služby k ukončené realizaci projektu "Demolice objektů bývalého areálu Rudné doly Cínovec" předkládanému v rámci OPŽP, oblast podpory 6.6
    Stav a zajištění nestabilních svahů. Zhodnocení nebezpečí geodynamických jevů na území okresů Kladno, Louny a Rakovník - oblast Džbán
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-16, 25-23-14, 25-23-19, 25-32-17, 25-32-09, 25-32-10
    Svahové deformace v České republice - oblast Vsetínsko a Zlínsko. Mapové listy 1:10 000: 25-32-22, 25-32-15, 25-32-25
    SVAHOVÉ DEFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE - oblast Zlínsko
    Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou těžbou štěrkopísků, se zvláštním zřetelem k zájmům ochran. půdy, LPF, přírody a krajiny a dalším zákonným atributům, OVSS MŽP pro středočeskou oblast, AOPK ČR pro brněnskou oblast, 2001
Article
    Anomální rozložení variací geomagnetického pole při východním okraji moldanubia (oblast Třebíče)
    Běstvina u Ronova nad Doubravou - pozoruhodný výskyt spodnoturonských fosílií v příbřežních sedimentech české křídové pánve (kolínská litofaciální oblast)
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    CHKO České středohoří - oblast postižená těžbou kamene
    Chráněná krajinná oblast Beskydy : fenomenální kousek Karpat
    Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty třicetiletá
    Chráněná krajinná oblast Blaník
    Chráněná krajinná oblast Blanský les - čerstvá dvacítka
    Chráněná krajinná oblast České středohoří
    Chráněná krajinná oblast Český les
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Jeseníky
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko
    Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko po 30 letech
    Chráněná krajinná oblast Lužické hory
    Chráněná krajinná oblast Orlické hory
    Chráněná krajinná oblast Pálava (Pavlovské vrchy)
    Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy
    Chráněná krajinná oblast Šumava
    Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy
    Chráněná oblast přirozené akumulace vod a hydrochemická těžba ve strážském bloku
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Exogenní procesy ohrožující oblast středního a dolního toku řek Piura a Chira (region Piura, severní Peru)
    Geologické poznatky z povodně v červenci 1997 (jesenická oblast)
    Historicko-montánní průzkum okrajových částí jílovského zlatonosného revíru (oblast Zahořan a halířského žilného pásma)
    Jednotná metodika geologických, geofyzikálnych a geochemických prác pre oblasť gemerika
    Jíly západních Čech - oblast chebské pánve
    Karpatská oblast Slovenska a Moravy v poslední době ledové
    Klidová oblast Jevišovka a její geologické zajímavosti
    Krasová oblast Punakaiki
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Křemen-goethitové akumulace v krasových výplních Českého krasu se zvláštním zřetelem na koněpruskou oblast
    Lomy a velkolomy Českého krasu (Kdo ohlodává chráněnou krajinnou oblast)
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Mokerská plošina - výjimečná oblast Moravského krasu
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast) (13-14 Nymburk, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-32 Kolín, 13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice, 13-43 Golčův Jeníkov)
    Nové poznatky o lilijicích příbřežního vývoje české křídy (kolínská litofaciální oblast)
    Nové poznatky o veku metasedimentov z ďumbierskeho kryštalinika (oblasť Jasenia)
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Oscilační zóna kontinentálního ledovce. Jesenická oblast
    Paleontologické lokality ve spodní části moravického souvrství (Nízký Jeseník, moravskoslezská oblast Českého masivu)
    Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov
    Potřeba komplexního zhodnocení rudného hornictví v Českém masivu od roku 1945 do zahájení útlumových programů, jako závěrečného a zásadního dokumentu České republiky pro danou oblast
    Poznatky z výzkumu plynonosnosti frenštátských uhelných polí (Beskydská oblast čs. části Hornoslezské černouhelné pánve)
    První seismické mapy zpracované pro oblast střední Evropy a pro území Ruské říše
    Riziková oblast Neapolského zálivu
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu
    Slabo metamorfované sedimenty z ďumbierskeho krystalinika (oblasť Jasenie) na základě výskytu palinomorf
    Spodnoorodovická metasomatóza granitoidu v podloží pražské pánve (tepelsko-barrandienská oblast, Český masiv) (12-32 Zdice)
    Stratigrafické tabulky terciéru a kvartéru pro oblast Lounska (02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku : 14-24 Bělá pod Pradědem, 14-22 Jeseník
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Studium proudění a zranitelnosti podzemních vod v karbonátech skupiny Branné: vodohospodářsky významná oblast na Jesenicku
    Stupeň zranitelnosti stavebních objektů pro oblast Stonavy
    Tvorba geomorfologického informačního systému pro oblast Prášilského jezera (Šumava)
    Typové výpočty seizmické odezvy objektů pro oblast Karvinska (oblast důlně indukované seizmicity)
    Výsledky biostratigrafické studie miocénu z vrtů v rašovické depresi (oblast Ždánického lesa)
    Výsledky geologického průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi - oblast Hodonín - Břeclav
    Výsledky rešeršní studie zaměřené na oblast české křídové pánve a jejího podloží
    Zajímavá oblast pískovcových jeskyní u Dvora Králové nad Labem
    Západočeská seismicky aktivní oblast - co a jak ovlivňuje její režim?
    Zloženije a zdrojové oblasti jablonických zlepencov - oblasť Malých Karpát