Record details

Title keyword
    Oblastech
Monograph
    Hydrogeologické a vodohospodářské regulativy pro návrh limitních podmínek těžby štěrkopísků ve specifických oblastech ST1-ST6 na území Olomouckého kraje (č.j. ČGS 150/09/0774)
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie - mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie
    Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrálí provincie a provincie Copperbelt
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie. Závěrečná zpráva za rok 2005
    Zpráva o inženýrskogeologickém mapování svahových pohybů ve vybraných modelových oblastech v údolí Labe
Article
    Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti
    Analýza projevů tektonické aktivity v seizmoaktivních oblastech Českého masivu
    Antropogenní radiogenní kontaminace půd a zemin v horských oblastech severní Moravy (CHKO Moravskoslezské Beskydy, Orlické hory, Králický Sněžník, Jeseníky)
    Aplikace stratigrafické seizmiky v ropo-plynonadějných oblastech ČSSR
    Chemické složení tuhých atmosférických srážek v pohraničních horských oblastech České republiky
    Diskuse o tektonice, magmatismu a sedimentaci flyšové a molasové etapy variského a alpínského cyklu ve střední a jižní Evropě a ve vybraných oblastech SSSR : [ke sborníku ze zasedání 3. podkomise problémové komise č. 9, Halle, 1978]
    DÚ-01: Stanovení limitů ekologické únosnosti vlivů těžby nerostných surovin v chráněných krajinných oblastech (CHKO)
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Formy reliéfu vytvořené větrnou erozí v horských oblastech střední Evropy
    Geochemická prospekce ve vybraných oblastech Syrské arabské republiky
    Geologický vývoj krasu v různých oblastech světa a jeho praktický význam v hydrogeologii
    Hodnocení radioaktivity náplavových uloženin v zátopových oblastech z roku 1997 z prostoru mezi Olomoucí a Šumperkem
    Horníci těžili v metropoli uhlí ve dvou oblastech. Geologie Prahy
    Keramické suroviny v oblastech Alto Ligonha a Nampula v Mosambiku
    Koncepce jednoduché aparatury pro geoelektrická měření v aridních oblastech
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs : 04-23, 04-43, 04-44, 14-11, 14-12, 14-13, 14-14, 14-21, 14-22, 14-23, 14-24, 14-32, 14-41, 14-42, 15-11, 15-13, 15-31, 15-32, 15-34, 15-43, 25-14, 25-21, 25-22, 25-23, 25-24, 26-11, 26-13
    Kontaminace půd v horských oblastech severní Moravy izotopem 137Cs
    Kryogenní formy reliéfu ve vrcholových oblastech polského národního parku
    Lithostratigrafie kulmu v příhraničních oblastech jižního Polska (15-12, Osoblaha; 15-14, Krnov)
    Ložiska vápenců a cementářských surovin v chráněných krajinných oblastech
    Metody geofyzikálního a hydrogeologického průzkumu v oblastech krystalinika
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Modely exploatace minerálních vod ve zřídelních oblastech
    Mokré varianty rekultivace zbytkových jam v oblastech povrchové těžby
    Možnosti posouzení efektu zesílení seizmických vln v zastavěných oblastech
    Možnosti využití geotermálních zdrojů pro energetické účely : využití geotermálních zdrojů v postižených oblastech
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Nové poznatky o charakteru a genezi podzemních krasových forem v Českém krasu a dalších oblastech bez soustředěných ponorů v České republice
    Paleomagnetický a magnetostratigrafický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska
    Paleomagnetický výzkum sedimentů v krasových oblastech Slovinska: využití při paleotektonických rekonstrukcích
    Problematika vhodnosti výstavby "průmyslových zón obcí" v oblastech pásem hygienické ochrany jímacích území pitných vod
    Problémy hydrogeologických měření v horských oblastech
    Problémy s měřením PVEP v zastavěných oblastech
    Projekt GIS pro sledování indukované seismické aktivity v oblastech likvidovaných hlubinných dolů
    Průzkum úvodních důlních děl v okolí města Sokolova a návrhy jejich zajištění v ostatních oblastech sokolovského revíru
    Příklady použití geofyzikálních a geotechnických prací v krasových oblastech, se zvláštním zřetelem na Holštejnsko v Moravském krasu
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice : (23-22 Žďár nad Sázavou, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí)
    Radioaktivita přírodního prostředí v oblastech Budišov a Krucemburk - extrémy v České republice
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Řešení problematiky zvýšené záparovosti uhelných slojí v oblastech s pestrými vrstvami
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Seminář "Turistické aktivity v krasových oblastech"
    Sledování změn zemského povrchu v oblastech s povrchovou a hlubinnou těžbou hnědého uhlí
    Stanovení původních teplot hornin v perspektivních oblastech hlubinného dobývání
    Strategie přípravy porubů a možnosti zesilování výztuží dlouhých důlních děl v oblastech akutně ohrožených otřesy
    Stručný přehled o středověkém dolování stříbra v oblastech Stříbrné Hory a Utín
    Typologie svahových a údolních geosystémů v horských a vrchovinových oblastech : II. Československo-polský seminář, Brno - říjen 1980
    Typologie využitelnosti hnědého uhlí v dílčích oblastech severočeské hnědouhelné pánve
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Území dotčená těžební činností v podkrušnohorských oblastech se v lukrativní podobě vracejí obyvatelstvu : ekologické stopy hnědouhelné těžby v krajině
    Vliv důlní seizmicity na povrchové objekty v oblastech s hlubinnou těžbou
    Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš
    Vybrané výsledky řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Výsledky průzkumně-vyhledávacích prací na ropu a zemní plyn v 7. pětiletce a perspektivy dalšího průzkumu v čs. ropných oblastech
    Využití bezvýlomové trhací práce při protiotřesové prevenci v geomechanicky obtížných oblastech závodu Lazy v Orlové
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č. 30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti"
    Využití poznatků z řešení projektu ČBÚ č.30/2003 "Analýza aplikací metod protiotřesové prevence v oblastech, kde vznikly otřesy a rozbor jejich účinnosti".
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech (04-33 Náchod, 32-23 Český Krumlov)
    Výzkum kvartérní malakofauny v horských oblastech Čech
    Vznik skalní mís z hlediska pozorování v tropických lateritových oblastech
    Zasedání Komitétu pro koordinaci prospekce minerálních zdrojů v asijských mimobřežních oblastech (CCOP)
    Zásobování pitnou vodou a ochrana životního prostředí v horských rekreačních oblastech Čech
    Zemědělství v horských oblastech: vybrané teoreticko-metodologické aspekty geografického výzkumu
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie
    Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006
    Změny kvality vody v zemědělských oblastech Česka
    Změny venkova v suburbánních oblastech
    Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie