Record details

Title keyword
    Obnovy
Monograph
    Krajinářské aspekty pozemkových úprav a obnovy vesnice
    Podrobné vyhodnocení přetěžených a zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí a jejich ochrany CHLÚ pro zajištění územní ochrany a obnovy krajiny rozvoje sídel a makrostruktury s návrhem na přehodnocení vybraných ložisek a CHLÚ po dohodě s MPO , MŽP a ČBÚ, pro Krajský úřad Ústeckého kraje v rámci přípravy Aktualizace regionální surovinové politiky Ústeckého kraje se zaměřením na revizi rozsahu územní ochrany zbytkových zásob ložisek hnědého uhlí
    Strategie obnovy hornické krajiny
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
Article
    Analýza stabilitních poměrů dolu Jeroným v Čisté během obnovy dědičné štoly
    Aplikace informačních systémů pro řízení obnovy krajiny postižené těžbou uhlí
    Asanace a rekultivace - Alternativa obnovy krajiny ovlivněné hornickou činností
    Hydrické rekultivace jako součást obnovy krajiny v Podkrušnohoří
    Management obnovy hornické krajiny
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
    Program obnovy Chýnovské jeskyně
    Přehodnocení inženýrskogeologické situace sokolovské hnědouhelné pánve pro umožnění obnovy krajiny, rozvoje sídel a infrastruktury
    Řešení obnovy lesního porostu na odkalištní deponii Zlatých hor
    Říční ramena - ohrožený krajinný fenomén : možnosti jejich obnovy z hlediska podpory biodiverzity v povodí
    Řízení obnovy krajiny postižené hlubinnou těžbou s použitím informačních technologií
    Řízení obnovy krajiny postižené těžbou s použitím informačních technologií a vizualizace
    Studie II. - Využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek