Record details

Title keyword
    Obsahom
Article
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Charakteristika sulfidov s obsahom As na ložisku Slovinky z hl´adiska ich upravitelnosti
    Muskovitický pegmatit s obsahom minerálov vzácných prvkov pri Moravanoch nad Váhom (Považský Inovec)
    Posúdenie možností získavania koncentrátov so zníženým obsahom arzénu z červených pieskov
    Ťažba zemného plynu s obsahom sirovodíka. 4. časť, technológia úpravy kyslého plynu na ložisku Závod