Record details

Title keyword
    Odhad
Monograph
    Expertní odhad hydraulických a hydrochemických parametrů
    Expertní odhad vybraných fyzikálních, mikrotektonických a geomechanických vlastností masivu
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2
Article
    Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací
    Aposteriorny odhad chyby riešenia 3D úlohy pružnosti
    Inverzná analýza pre odhad primárneho tenzoru napätia v horskom masíve
    Možnosti a omezení Ellenbergových indikačních indexů pro odhad změn vodního režimu v Jizerských horách
    Nepriamy odhad priepustnosti podĺa hydrogeochemických údajov na príkladě kryštalinika Malých Karpát (povodie Vydrice)
    Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí
    Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru
    Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma
    Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky
    Pokus o odhad množství síry a arzenu obsaženého v rudách drahých a barevných kovů vytěžených v Čechách a na Moravě do poloviny 19.st.
    Robustní postup pro odhad hydraulických parametrů povrchové vrstvy půdy z měření provedených Guelphským permeametrem a diskovým infiltrometrem
    Rychlý odhad mechanismu ohniska inverzí amplitud