Record details

Title keyword
    Odpadů
Monograph
    Experimentální ověření možnosti zplynění plastových odpadů s hnědým uhlím
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994. Sekce Z. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů
    Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče
    Obecný projekt geologických aktivit souvisejících s vývojem hlubinného úložiště vyhořelého paliva a vysoce radioaktivních odpadů. Kapitola 6: Etapa studia seismicity, neotektoniky a geodynamiky
    Recyklace odpadů XIII
    Úprava nerostných surovin a odpadů
    Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
    Webové stránky projektu Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
    Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů. Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů sekce Z, Zpracování a ukládání odpadů v areálech báňských závodů.
Article
    Aktivity ministerstva životního prostředí při vyhledávání a průzkumu lokality hlubinného úložiště radioaktivních odpadů
    Analýza rizik ukládání tekutých odpadů do propustných vrstev se zaměřením na vytěžená ložiska uhlovodíků
    Analýzy odpadů a metody jejich hodnocení
    Biologické loužení manganových flotačních odpadů na ložisku Chvaletice
    Ekologické přínosy nových technologií dobývání spojených s ukládáním odpadu do dolu
    Ekonomické aspekty výstavby povrchových a podzemních skladů a úložišť nebezpečných odpadů
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Geochemické problémy bezpečného ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    Geochemický program k projektu hlubinného úložiště vysoce radioaktivních odpadů
    Geoelektrické metody průzkumu při zajišťování bezpečnosti skládek průmyslových a komunálních odpadů
    Geologická problematika vyhledávání úložišť komunálních odpadů a současný stav poznatků v ČR
    Geologické a legislativní podmínky využití opuštěných vytěžených dolů pro ukládání odpadů
    Geologickoprůzkumné práce pro skládky odpadů
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masiv)
    Geologický výzkum bezpečného uložení vysoce radioaktivního odpadu v České republice (melechovský masív)
    Geologický výzkum melechovského masivu pro účel výzkumu konečného ukládání vysoce radioaktivního odpadu
    Geomorfologické aspekty ukládání odpadů
    Geotechnické problémy ukládání odpadů
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Hydrogeologie a bezpečnost ukládání radioaktivních a nebezpečných průmyslových odpadů
    Ilegální skládka toxického odpadu v šáreckém podzemí
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
    Integrované povolení pro zařízení na využívání odpadů k dokončení likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři
    Interakce štěpných produktů, uvolněných z úložiště radioaktivního odpadu, s granitem
    Inventarizace a možnosti využití odpadů z rudného hornictví
    Inženýrská geologie-geotechnika při průzkumu pro skládky odpadů
    K možnostem převedení důlních prostor RUD-Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslového odpadu po ukončení těžby
    K problematice ukládání radioaktivního odpadu v Českém masívu
    K současným možnostem ukládání a využívání odpadů v dolech ostravsko-karvinského revíru
    Katalog odpadů, evidence a ohlašování odpadů
    Klasifikácia územia z hľadiska vhodnosti lokalizácie skládok tuhého komunálneho odpadu
    Kolokvium o ukládání radioaktivních odpadů
    Komplexní geofyzikální průzkum při vyhledávání ekologicky vhodných lokalit na skládky odpadu
    Legislativní aspekty využití důlně-stavebních a rekultivačně sanačních hmot na bázi odpadů na dole Jan Šverma v Žacléři
    Likvidace tuhých odpadů z domácností čeká na řešení
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Mapy vhodnosti územia na ukladanie odpadu v mierke 1:50 000 a ich využitie pri výbere lokalít skládok odpadu
    Matematické modelování procesů v okolí podzemního uložiště radioaktivních odpadů
    Mineralogické aspekty ukládání radioaktivních odpadů
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Možnosti magnetické úpravy odpadů po těžbě a úpravě Sn-W rud
    Možnosti podzemního deponování kapalných odpadů
    Možnosti ukládání odpadu v důlních dílech
    Možnosti využití anorganických odpadů
    Možnosti zpracování odpadů na bázi jílových materiálů
    Návrh matematického modelu pro optimalizaci vytváření směsí spalitelných odpadů pro spalovny
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Ověření možnosti získání užitkových složek z odpadů úpravy
    Podmínky a možnosti ukládání průmyslových odpadů v dolech OKR
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
    Podzemní vody a skládky odpadů
    Pohyb odpadů s obsahem drahých kovů v Československu
    Posouzení vlivu centrální skládky odpadu okresu Ústí nad Orlicí v Českých Libchavách
    Principy skládkování tuhých komunálních odpadů v USA
    Principy využívání opuštěných důlních prostor pro ukládání odpadů
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    K problematice ukládání odpadů v dolech a.s. OKD
    Problematika recyklace odpadů v keramických technologiích
    Problematika ukládání odpadů v postižené oblasti Berounsko
    Problematika využití podzemních prostor hlubinných dolů pro ukládání odpadů
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Prognóza vývoje zdrojů odpadů neželezných kovů v ČSSR v období 1990-2005
    Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Recyklace tuhých odpadů ve výrobě minerálně vláknitých výrobků
    REGISTR RIZIKOVÝCH ÚLOŽNÝCH MÍST TĚŽEBNÍCH ODPADŮ ČR
    Rozbor zloženia užitkovej zložky strácanej do odpadu pri delení látok
    Skládka toxických odpadů Emelle v USA
    Skládka toxických odpadů Spolana Neratovice
    Skládkování odpadů a kontaminace horninového prostředí
    Skládkování rizikových odpadů = odkládání problémů
    Snižování množství odpadů při hornické činnosti - jedna z cest ke zlepšení životního prostředí
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Studie I. - Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot
    Studium možnosti využití vybraných odpadů Válcoven plechu a.s. Frýdek-Místek pro výrobu základkových směsí
    Technické požadavky na skládky a podmínky ukládání odpadů na skládky - technický podklad pro návrh prováděcí vyhlášky k novému zákonu o odpadech
    Tendence zužitkování ukládaných odpadů
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Ukládání elektrárenských odpadů a hlušiny v Ostravsko-karvinském revíru a ve světě
    Ukládání tekutých odpadů prostřednictvím injekčních studní
    Úložiště radioaktivních odpadů v lomu Na Kozle (Hostim I.)
    Území ČSR a možnosti podzemního deponování rizikových odpadů
    Vanad a nikl z odpadu
    Vliv uložených odpadů na životní prostředí
    Vybrané vlastnosti flotačních odpadů závodů RD Jeseník
    Vyhledávání a výběr lokalit pro umísťování skládek tuhých komunálních odpadů
    Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel
    Využití odpadů jako surovinových a energetických zdrojů
    Využití odpadů uhelných úpraven včetně produktů nově zaváděné bezodpadové technologie
    Využití odpadů z těžby a úpravy uhlí v OKR pro výrobu stavebních hmot a v inženýrském stavitelství
    Využití sklářských odpadů v papírenství
    Využívání odpadů s obsahem ušlechtilých kovů u nás a v zahraničí
    Využívání odpadů z těžby a úpravy uhlí v kladenském revíru
    Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky
    Vzorkování a analýzy vzdušnin, vod, hornin a odpadů v návaznosti na požadavky platné legislativy a související systém zajištění kvality a kontroly kvality (QA/QC)
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. Dokonč.
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. II
    Získávání drahých kovů z galvanických odpadů. III
    Zkušenosti s metodikou zpracování studií pro plánovitý výběr skládek tuhých komunálních odpadů
    Zpracování stavebních odpadů
    Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava