Record details

Title keyword
    Odpadních
Monograph
    Flokulace odpadních kalů z Úpravny uhlí Komořany
    Kapalné produkty a stopové prvky při zpracování odpadních plastů kopyrolýzou s uhlím
    Stanovisko ČGS k plánovanému vybudování kořenové čistírny odpadních vod v obci Horní Slavkov v k.ú. Třídomí na parcelách č. 32/1 a 130/5
    Studie studené anorganické syntézy a její využití pro stavební výrobu s použitím odpadních i přírodních materiálů
Article
    1H a 13C NMR spektroskopie kapalných produktů kopyrolýzy černého uhlí a odpadních makromolekulárních látek
    Bakteriální úprava zlatonosných rud a detoxikace odpadních vod po kyanidovém loužení
    Bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v kontrolních profilech ČHMÚ za období 1999-2000
    Databáze dobývacích prostor regionu severní Moravy a Slezska jako potenciálních deponií odpadních produktů
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Možnosti využití diferenční pulzní polarografie pro analýzu důlních a odpadních vod v rudném hornictví
    Možnosti využití odpadních hald po těžbě nerostných surovin jako druhotné suroviny v oblastech nedostatku ložisek štěrkopísku na Plzeňsku
    Porovnání bilance radioaktivních látek v odpadních vodách z těžby uranu a v povrchových vodách v roce 1999
    Problematika hodnocení vlastností odpadních hmot a možnosti jejich ukládání v dolech OKR
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Skladování odpadních toxických látek v podzemí
    Studie možností využití odpadních hald po těžbě
    Studium možného použití humáto-jílových komplexů při čištění průmyslových odpadních vod
    Systém pro řízení vypouštění důlních a odpadních vod
    Toky jako recipienty odpadních vod - dnes a zítra
    Tvorba feritů v odpadních vodách obsahujících rozpuštěné těžké kovy
    Ukládání odpadních látek do podzemí uranového ložiska Příbram
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Vhodné využití odpadních glazurových kalů - krok k bezodpadové technologii v keramice
    Vliv odpadních vod z jaderné elektrárny Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi do roku 2008
    Vliv odpadních vod z JE Temelín na obsah tritia ve Vltavě a Labi
    Vypouštění odpadních vod z čistíren odpadních vod ve vztahu k platné legislativě
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních kalů z těžby drob jako netradiční cihlářské suroviny
    Využití odpadních materiálů pro přípravu brusných nástrojů na bázi anorganických polymerů
    Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-88. část 1
    Výzkum čištění důlních a odpadních vod ČSUP v období 1970-1988. část 2