Record details

Title keyword
    Odtoku
Monograph
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Vliv podzemní vody na kvalitu odtoku v krystalinických oblastech v éře ustupující kyselé depozice
    Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe
Article
    Aktuálnost "Metody čísel odtokových křivek - CN" k určování přímého odtoku z malého povodí
    Akumulace říčního odtoku nádržemi v povodí horního toku Odry na území České republiky
    Aproximace doby koncentrace odtoku na malých přirozených povodích
    Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem : 11-14 Cheb, 11-21 Karlovy Vary, 11-23 Sokolov, 11-32 Lázně Kynžvart, 11-41 Mariánské Lázně
    Chemické složení odtoku z jedenácti lesních, geochemicky kontrastních povodí, tvořených leukogranitem, serpentinitem a amfibolitem
    Chemické složení odtoku ze tří geochemicky kontrastních podloží(leukogranit - serpentinit - amfibolit)
    Časový průběh odtoků z retenční nádrže v malém povodí dotčeném urbanizací
    Experimentální výzkum povodňového odtoku v oblastech s poškozenými porosty
    Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON
    Hydraulické vyhodnocení dynamiky odtoků a rozlivů
    Hydrogeochemická bilance kyselého povodí s extrémně vysokým obsahem hliníku v odtoku: Lysina, Slavkovský les
    Kolísání a tendence v režimu odtoků povodí českého Labe
    Krátkodobá predikce odtoku modelem PONS na vybraných povodích
    Modelování hydrogramu odtoku ve vadózní zóně zdrojových oblastí v povodí Labe
    Nepriame určenie priemernej prietočnosti z podzemného odtoku a výdatností prameňov
    Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků
    Podíl drenážního odtoku na celkovém odtoku z povodí
    Podzemní vody v horní části povodí Jihlavy a jejich podíl na celkovém říčním odtoku
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Príspevok k určeniu podzemného odtoku
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Rozdíly v odtoku dusíku, síry a fosforu z povodí při různém antropogenním zatížení krajiny
    Simulace tvorby odtoku ve dvou geochemicky kontrastních povodích v západních Čechách modelem Sacramento (SAC-SMA)
    Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
    Strukturovaný přístup k odhadu produkce povrchového odtoku z území a předpovědní systém povodňové ohroženosti
    Teplota drenážní vody jako indikátor formování odtoku
    Trendy ve vývoji odtoku v povodí Otavy
    Tvorba dešťového odtoku z malého horského povodí
    Variabilita základního odtoku v české křídové pánvi
    Vliv ochranného obdělávání půdy na obsah fosforu v sedimentu srážkového odtoku
    Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody
    Vliv využití půdy ve zdrojové oblasti na velikost drenážního odtoku
    Vplyv alúvia na tvorbu odtoku z malého horského povodia
    Vplyv krasových hornín na režim odtoku na príklade Blatnického potoka vo Veľkej Fatre
    Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku
    Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody
    Výzkum eroze v drahách soustředěného povrchového odtoku v České republice
    Vztahy mezi kolísáním srážek a odtoku na území ČSR podle řad měsíčních hodnot
    Změny chemismu spadu a povrchového odtoku jako indikátor zhoršování kvality lesních půd Jizerských hor
    Změny kvality povrchového a podpovrchového odtoku v důsledku dlouhodobé imisní zátěže Jizerských hor
    Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku