Record details

Title keyword
    Odvalech
Article
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS
    Recentní výkvěty Fe sulfátů na odvalech po těžbě polymetalických rud v Dlouhé Vsi u Havlíčkova Brodu
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Vznik sekundárních minerálů v hořících odvalech na vybraných lokalitách uhelných pánví v ČR
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Zvětrávání fosilní organické hmoty na výsypkách a haldách uhelných dolů a odvalech povrchových lomů (11-14 Sokolov, 12-33 Plzeň, 12-41 Beroun)