Record details

Title keyword
    Odvalu
Monograph
    Mineralogická a silikátová analýza vzorků studeného odvalu po zkouškách rozpínavosti a rozpadavosti
    Připomínky k záměru dopracované Dokumentace EIA "Zpracování odvalu jámy č. 9 na tříděné kamenivo" zpracované dle § 8 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění s obsahem a rozsahem dle přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb
Article
    Alacranit, arsensíra a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Alacranit, arsensíva a realgar z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Bassanit z hořícího odvalu u dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Geologický průzkum odvalu Dolu Tuchlovice a sanace kalového pole
    Jarosit z odvalů uhelných dolů z Kladna
    Jarosit z uhelných odvalů z Kladna
    Kaňkit a pitticit z odvalu štoly sv. Antonína Paduánského u Kutné Hory
    Likvidace hořící haldy : sanace a rekultivace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích
    Likvidace záparu a požáru odvalu dolu Stachanov
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály antimonu a bismutu z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Minerály olova (ryzí olovo, galenit a anglesit) z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Následné využití odvalů po těžbě U rud
    Některé problémy hlušinových odvalů ve vztahu k životnímu prostředí
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Provádění technické sanace odvalu Dolu Tuchlovice
    Rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice
    Řešení problematiky sanace a rekultivace odvalu Dolu Tuchlovice na základě vyhodnocení termického průzkumu
    Salésit z odvalu uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova
    Sanace a rekultivace odvalu V Němcích : halda dolu Schoeller v kladenském revíru
    Sanace odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích z pohledu krajinného ekologa
    Selen z hořících odvalů dolu Stachanov
    Selenem bohatý antimonit z hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Výsledky průzkumu intenzity termických procesů probíhajících v odvalu V Němcích dolu Schöller
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic
    Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin
    Vývoj odvalů hlušin z černouhelných dolů v ČR
    Zahlazování následků hornické činnosti - sanace odvalů se záparem
    Zajištění stability při sanaci hořícího odvalu Dolu Kateřina v Radvanicích v Čechách