Record details

Title keyword
    Ohľadom
Article
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Charakteristíka ílových minerálov v jemných sedimentoch severného gemerika s ohladom na permské horniny
    Možnosti exploatácie ťaženého kameniva v Podunajskej nížine s ohl'adom na pol'nohospodársky pôdny fond
    Nové poznatky geofyzikálneho výskumu terciérnych depresií v západnom sektore pribradlovej zóny s ohľadom na hlbšiu štruktúrnu stavbu