Record details

Title keyword
    Ohledem
Monograph
    Obecný přehled geologických rizik pro podzemní stavby v pražské pánvi se zvláštním ohledem na vápence a na záměr stavby tunelů Praha-Beroun pro vysokorychlostní železnici
    Odborné posouzení ČGS potřeby dalšího využití, resp. pokračování těžby nevýhradního ložiska štěrkopísků Otradovice s ohledem na jeho veřejný zájem, Obec Skorkov
Article
    Analýza 3D modelu pro stanovení primárních horizontálních napětí v české části hornoslezské pánve s ohledem na řešení pomocí MKP
    E.1. Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Homogenizace geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Likvidace následků znečištění Vinořského potoka těžkými kovy s ohledem na zdravotní rizika a další využití území
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Problematika klasifikace dobývacích podmínek s ohledem na pevné skrývkové polohy
    Problematika malých obcí v České republice s ohledem na chod a efektivitu správy
    Průzkum historických malt a omítek ? určování charakteristických vlastností s ohledem na opravu
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Rajonizace ohrožených oblastí s ohledem na praktické postupy regenerace lesních ekosystémů
    Stavba evropských variscid ve vztahu k problematice rozpadu řídících litosférických desek a paleotektonickým rotacím s ohledem na východní okraj Českého masivu
    Strategie řízení těžby ropného ložiska Dambořice s ohledem na záměr jeho pozdějšího využití k uskladňování zemního plynu
    Studium fyzikálně-mechanických vlastností hořického pískovce v lomu Podhorní Újezd s ohledem na otvírku nového těžebního bloku
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova