Record details

Title keyword
    Okolia
Article
    Anomálie schránok mäkkýšov z vrchnobádenských sedimentov lokalít okolia Malých Karpát
    Biostratigrafické a paleoekologické vyhodnotenie bádenských sedimentov okolia Smoleníc
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Geológia a stratigrafia okolia ložiska spodnokriedových vápencov Butkov (manínska jednotka, stredne Považie)
    Geológia okolia Kráľovej hole
    Geológia okolia Ružbašských kúpelov
    Hrušovská zdrž a budúce ekologické podmienky okolia krajiny
    Mapovacie geologické vrty z okolia Švedlára a Mníška nad Hnilcom ŠV-1, ŠV-2, ŠV-3, MH-1, MH-2, MH-3
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia
    Nové smery v chemickom výskume humínových látok v GÚDŠ (na príklade fosílnych a pochovaných pod z územia Bratislavy a okolia)
    Prognózne zdroje rudných surovín okolia Banskej Bystrice
    Seminár "Podzemné vody okolia Košic a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva
    Spraše a polygenetické sprašoidné sedimenty širšieho okolia Trnavy
    Stanovenie významných radionuklidov v machoch z okolia jadrovej elektrárne Temelín
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Za prírodnými zaujímavosťami do okolia Bojníc