Record details

Title keyword
    Okraje
Monograph
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
    Předběžná geologická mapa jižního okraje San Salvadoru
Article
    Alpinotypní ultrabazika jihovýchodního okraje Českého masivu
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Aplity, aplitické granity a pegmatity z jihozápadního okraje středočeského plutonu
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Částečně exhumovaný tektonický reliéf jihovýchodního okraje Českého masivu na jihozápadní Moravě a severním Rakousku
    Detailní tíhový průzkum jižního okraje krkonošsko-jizerského plutonu a okolního krystalinika
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Elipsoidy konečné stavby některých kulmských slepenců východního okraje Českého masivu
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologie východního okraje Českého masívu v Dolním Rakousku
    Hydrogeologie vybraných oblastí východního okraje Drahanské vrchoviny (24-21 Jevíčko, 24-23 Protivanov)
    I/S klasifikace granitoidních hornin východního okraje Českého masívu
    Interpretace geologické stavby východního okraje Českého masívu na základě geofyzikálních dat
    Je Suessova představa rozsáhlého modanubického příkrovu jediným možným řešením geologické stavby východního okraje Českého masivu? (24-32 Brno, 24-14 Boskovice, 33-22 Vranov, 34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice)
    Karbonátové facie východního okraje barrandienského svrchního proterozoika
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve
    Klasty železivců v křídových pískovcích u severního okraje české křídové pánve (list 02-223 Mikulášovice) (02-223 Mikulášovice)
    Letovické krystalinikum: spodnokambrická oceánská kůra varisky začleněná do východního okraje Českého masívu
    Monitorování seismicity východního okraje Českého masívu solitérními stanicemi ÚGN
    Morfostrukturní analýza sv. okraje Šumavy v okolí Pošumavského zlomu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bittischka": eifel východního okraje boskovické brázdy (24-32 Brno)
    Nález starého sbírkového vzorku s nápisem "Eichhorn Bitttischka": eifel východního okraje boskovické brázdy. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Nové lokality mafických pyroklastik severního okraje permského levínského vulkanického pole (spodní rotliegend) podkrkonošské pánve
    Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Puklinové zvodnění v oblasti krušnohorského okraje výhledového lomu Kohinoor
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí (34-11 Znojmo, 33-24 Hnanice)
    Reliéf východního okraje Národního parku Podyjí
    Ropně geologické zhodnocení severovýchodního okraje nesvačilského příkopu v okolí Bošovic
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu
    Strukturně geomorfologické postavení reliéfu okolí Brna v kontextu vývoje jihovýchodního okraje Českého masívu
    Studium akcesorických minerálů ve vybraných plutonických horninách sv. okraje Českého masivu
    Šikmé zvrstvení v cenomanských pískovcích jz. okraje české křídové pánve (12-11 Žatec, 12-12 Louny, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy nad Vltavou, 12-23 Kladno)
    Tektonické uspořádání jv. okraje Českého masivu na jižní Moravě a v severním Rakousku
    Tektonický a morfologický vývoj jv. okraje Českého masivu při podsouvání pod Karpaty
    Tektonika střední části desenské jednotky a východního okraje pásma Červenohorského sedla
    Tektonika sz. okraje středočeského plutonu a variská transprese v bloku bohemika
    Uplatnění neutron-neutronové karotáže (NNK-T) v inženýrskogeologickém průzkumu podkrušnohorského okraje severočeské hnědouhelné pánve
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku (11-44 Plasy)
    Valouny silurských silicitů s graptolity v karbonských konglomerátech sz. okraje plzeňské pánve a jejich význam pro rekonstrukci vývoje tepelsko-barrandienské oblasti ve spodním paleozoiku
    Valouny vápenců v devonských klastikách závistské jednotky: možné důsledky pro tektonometamorfní a paleogeografický vývoj východního okraje Českého masivu
    Variská exhumace kambro-ordovického pasivního kontinentálního okraje mezi dvěma kolidujícími krustálními bloky: Staroměstské pásmo
    Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Význam geologické stavby podkrušnohorského okraje Severočeské hnědouhelné pánve pro povrchové dobývání uhlí
    Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Wolframitové zrudnění u jižního okraje tanvaldského granitu v severních Čechách
    Zdrojové horniny detritických biotitů spodnopermských pískovců severního okraje podkrkonošské pánve
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny
    Změny aktivity svahových pohybů severozápadního okraje Příhrazské plošiny