Record details

Title keyword
    Opatření
Monograph
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů
    Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů
    Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření v rámci oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní; Projektový záměr "Možnosti využití prostorů po těžbě nerostných surovin v zátopových oblastech pro protipovodňová opatření" předkládán v rámci XXVII. Výzvy Ministerstva životního prostředí pro podávání žádostí o poskytnutí podpory z prioritní osy 1.3. "Omezování rizika povodní" Operačního programu Životní prostředí (OP ŽP). (v roce 2011)
    Návrhy ekostabilizačních opatření pro územní plán Vimperska
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Liz
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Lysina
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor
    Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí U dvou louček
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech - etapa 2005
    Ověření vlivu a rozsahu zatravnění a zornění vybraných lokalit na dusičnanové zatížení povrchových a podzemních vod jako podklad pro opatření v Akčních programech
    Sledování účinnosti stávajících protiabrazních opatření na levém břehu vodní nádrže Nechranice
    Zatravňování orné půdy s vysokým rizikem infiltrace - opatření pro cílené snižování koncentrací dusičnanů ve vodách
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
    Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření
Article
    Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví - III. Návrh opatření směřujících k zastavení degradace lesních půd
    Dynamika poškození smrkových a bukových porostů v CHKO Orlické hory. VI. Meliorační opatření
    Ekologické rámce protipovodňových opatření
    Faktory působící na krajinu a obyvatele při těžbě surovin a příklady opatření ke zmírnění a regulaci ekologických důsledků
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Kvantitativní ovlivnění podzemních vod antropogenní činností - důsledky a možná nápravná opatření
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 1
    Opatření k omezení prašnosti odkališť odpadu v přírodě. část 2
    Opatření ve zdrojích znečištění povodí vodárenské nádrže Želivka
    Ověření účinnosti sanačních opatření na Oravském hradě
    Potřeba aktualizace navrhování revitalizačních opatření ve vodohospodářském plánování
    Pro vodu i proti vodě : smysluplná opatření v krajině
    Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy
    Realizace ochranných opatření pro ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary
    Rozbor dosavadních opatření stanovených pro sloje s nebezpečím průtrží uhlí a plynů podle výsledků konkrétního porubu
    Velká voda, krajina a člověk : protipovodňová opatření se musí navrhovat od rozvodí
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic
    Využití poznatků o geochemickém vývoji pro volbu vhodné strategie nakládání s důlními vodami, optimalizaci technologie čištění a pro krátkodobá a dlouhodobá opatření při minimalizaci rizik pro zdraví člověka a zasažené ekosystémy
    Využití výsledků radonového průzkumu pro návrh protiradonových opatření
    Vývoj protiinkrustačních opatření pro geotermální zdroje
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření