Record details

Title keyword
    Optimalizácia
Monograph
    Optimalizácia využitia puklinových a puklinovo-krasových vôd
Article
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatických metód
    Optimalizácia hustoty vzorkovania na ložisku magnezitu pomocou geoštatistických metód
    Optimalizácia prieskumu na ložiskách kaolinových surovín Lučeneckej kotliny
    Optimalizácia procesu rozpojovania hornín vrtaním