Record details

Title keyword
    Oraz
Monograph
    Surowce naturalne w Karpatach oraz ich wykorzystanie w pradziejach i wczesnym średniowieczu
Article
    Analiza izotopowa Pb w złożach Zn-Pb oraz żyłowej mineralizacji siarczkowej ze skał paleozoicznych i prekambryjskich jednostki śląsko-morawskiej
    Budowa geologiczna oraz mechanizm późnokredowo-paleoceńskiego wypiętrzania wyniesienia śląskiego (zachodnie Karpaty zewnętrzne)
    Czy terran bruno-vistulicum (Europa Środkowa) oraz strefa tektoniczna Istambułu (NW Turcja) to pozostałości tego samego późnoproterozoiczno-paleozoicznego bloku skorupowego?
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Konferencja ENVIWEATH '96 oraz inauguracyjne spotkanie uczestników Projektu nr 405 IGCP Anthropogenic Impact on Weathering Processes - Brno, Czechy, 01-03.12.1996
    Próba interpretacji wcesnych etapów tektogenezy Sudetów w nawiaząniu do teorii diapiryzmu wgłębnego oraz koncepcji głębokich rozłamóv
    Stratygraficzna zmiennošč zawartošci oraz sposobu zwiazania cynku w weglu z Górnoslaskiego Zagĺebia Weglowego
    Struktury fałdowe oraz sekwencja deformacji w utworach formacji andelskohorskiej (Góry Opawskie, Sudety Wschodnie)
    Studium petrofyzično-geochemiczne krystaliniku wybranych gór trzonomych (Tatry, Małe Karpaty, Niskie tatry, Gemerydy) oraz utworów podloźa krystalicznegoprzedgórza Karpat
    Tektonika łupków strefy Siennej oraz korelacja rozwoju gnejsów z etapami deformacji metamorfiku Šnieżnika
    Zlodowacenie Śnieżnych Kotłów w Karkonoszach Zachodnich w świetle analizy morfometrycznej oraz GIS