Record details

Title keyword
    Organických
Monograph
    Analýza organických látek
    Analýza organických látek v životním prostředí
    Etapová zpráva o výsledcích řešení projektu VaV630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí v roce 2001, DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
    Hydrodynamické testy ve vrtech PTP3 a PTP4a na lokalitě Potůčky-Podlesí (In Pačes T. a kol. (2002): Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí)
    Komplexní charakteristika referenčních vzorků sedimentů - In: P. Müller et al.: Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP/630/3/00 - Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí
    Modely transportu sedimentů a organických polutantů vázaných na suspendovanou hmotu v povodí Dyje
    Přírodní atenuace organických kontaminantů
    Rozlišení charakteru a zdrojů kontaminace horninového prostředí pomocí vybraných environmentálně významných organických sloučenin
    Sborník 5. celostátního semináře "Metody analýzy stopových koncentrací organických sloučenin ve vodách"
    SOP V-TOL Stanovení těkavých organických látek ve vodách
    SOP Z-TOL Stanovení těkavých organických látek
    Závěrečná zpráva programu výzkumu a vývoje MŽP VaV/630/3/00 Komplexní geochemický výzkum interakcí a migrací organických a anorganických látek v horninovém prostředí - DÚ 02 - Geochemická interakce mezi fluidy a puklinovým horninovým prostředím
Article
    Aplikace organických látek z nadloží hnědouhelných dolů v zemědělství a lesnictví
    Atmosferický transport persistentních organických polutantů vznikajících při spalovacích procesech
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů Českého ráje
    Biostratigrafický výzkum organických sedimentů na listu mapy Semily
    Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou
    DÚ-02: Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů: aplikace modelového řešení
    Geochemie organických látek z proterozoických černých břidlic
    Hodnocení biodegradabilních organických látek v přírodních vodách
    Izolace a koncentrace nepolárních organických látek ze vzorků vod
    Metodika výskumu organických látok na riešenie ropoplynonosnosti vo vybraných sedimentárnych formáciách Západných Karpát
    Metody hodocení vlivu znečištěných povrchových vod na obsah organických látek v poříčních podzemních vodách
    Mikroextrakcia a kapilárna plynová chromatografia v analýze organických kontaminantov vo vodách
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Možnosti snižování vstupů persistentních organických polutantů do prostředí
    Možnosti studia organických zbytků na keramice zvoncových pohárů
    Nález organických zvyškov vo vrstvách vrchného permu v oblasti novoveskej huty
    Některé aspekty procesu vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj
    Nové výskyty fosforitů a fosfatizovaných organických zbytků v české svrchní křídě
    Nový nález pleistocenních organických sedimentů na Moravě
    Palynologický výzkum organických výplní paleomeandrů Labe (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-11 Benátky n. Jizerou, 13-13 Brandýs n. Labem, 13-14 Nymburk)
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
    Použití metod ASE a GPC při analýzách perzistentních organických polutantů v pevných vzorcích vodních ekosystémů
    Poznámky k obsahům rudních a organických složek v rudnickém obzoru podkrkonošské permokarbonské pánve
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy
    Poznatky výzkumu organických sedimentů při geologickém mapování v CHKO Žďárské vrchy (Results of the organic sediments research in the Protected Lansdscape Area Žďárské vrchy)
    Praktické využití monitoringu procesů přirozené atenuace organických kontaminantů
    Proces vyhořívání organických látek ze surového keramického střepu
    Projekt PPŽP 630/3/1997: Dynamika změn v obsazích anorganických a organických polutantů
    Přírodní atenuace organických kontaminantů
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů. Část 2. Produkty vysokoteplotní kopyrolýzy
    Pyrolýza a kopyrolýza organických odpadů.Část 1.-Kopyrolýza tuhých organických odpadů s černým uhlím
    Sledování výskytu těkavých organických látek v povrchových vodách povodí Labe
    Stanovení organických kontaminantů ve vodách
    Studium odraznosti dispergovaných organických látek ve vybraných vzorcích jílovitých břidlic Barrandienu
    Štúdium migračných schopností niektorých prvkov na báze organických komplexov
    Transport pevných organických zbytků v příbřežních částech moře
    Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze
    Určení distruibuce organických funčních skupin síry v uhlí za použití kinetogramů
    Vliv disperze organických sloučenin hornin svrchnoproterozoického stáří barrandienského svrchního proterozoika na proces grafitizace
    Vliv horninového prostředí na migraci a akumulaci vybraných organických a anorganických polutantů
    Vliv průmyslového areálu Pardubice-Semtín na kvalitu složek vodních ekosystémů Labe z hlediska specifických organických polutantů
    Vyhořívání organických látek z keramiky obohacené síranem hlinito amonným
    Výskyt organických škodlivin v ekosystému Labe po extrémní povodni v roce 2002 : (informace ze zahraniční literatury)
    Výstup organických produktů zvětrávání ze skládek uhlí do půd
    Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin
    Využívání organických substrátů při rekultivaci výsypek v severočeské hnědouhelné pánvi
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska (34-22 Hodonín, 34-24 Holíč)
    Výzkum organických sedimentů Hodonínska
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na jižní Moravě
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv. Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Hora Sv.Šebestiána a Načetín Šebestiána a Načetín
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov (34-22 Hodonín)
    Výzkum organických sedimentů na listech Kyjov a Vracov
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána (01-44 Vejprty)
    Výzkum organických sedimentů na listu Hora Sv. Šebestiána
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice pod Pernštejnem)
    Výzkum organických sedimentů v CHKO Žďárské vrchy