Record details

Title keyword
    Orlických
Monograph
    Interaktivní geologická mapa Králického Sněžníku a Orlických hor s body odběrů vzorků a výsledků měření gamaspektrometrie (ESRI ArcMap Document)
    Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-12 Deštné v Orlických horách
Article
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Doklady pro násunovou tektoniku v Orlických horách
    Dvě generace granátů v metamorfitech Orlických hor
    Geomorfologický vývoj údolí Divoké Orlice v oblasti Zemské brány v Orlických horách
    Hydraulické parametry hornin krystalinika Orlických hor a jejich podhůří (04-33 Náchod, 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk, 14-23 Králíky, 14-41 Šumperk)
    K charakteru neotektonických pohybů a vývoji reliéfu v oblasti Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Kamenec - významná geologická a geomorfologická lokalita v Orlických Horách
    Kamenec v Orlických horách
    Kamenec v Orlických horách
    Migmatitový skalní útvar v severní části Studeného v Orlických horách
    Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách?
    Neotektonika Hrubého Jeseníku a východní části Orlických hor
    Průvanová jeskyně - málo známý nekrasový útvar podhůří Orlických hor
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor