Record details

Title keyword
    Osadów
Monograph
    XIX Konferencja. Stratygrafia plejstocenu Polski. Korelacja osadów plejstocenu na pograniczu polsko-niemieckim w dolinie dolnej Odry.Cedynia, 3.-7.9.2012
Article
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Izochroniczna korelacja plytkowodnych osadów gipsowych w badenskim basenie ewaporacyjnym zapadliska przedkarpackiego (Ukraina, Polska, Czechy)
    Litostratygrafia osadów górnej jury i dolnej kredy zachodniej cześci Karpat Zewnetrznych (propozycja do dyskusji)
    Lupki Radzimowickie Gór Kaczawskich (Sudety Zachodnie): charakterystyka litofacjalna zmetamorfizowanych osadów rowu oceanicznego
    Nowe spojrzenie na genezę osadów fliszu podhalaňskiego
    Porównanie wybranych sekvencji osadów jeziornych czerwonego spagowca z basenów sródsudeckiego, pólnocnosudeckiego i boskowickiego
    Specyfika petrograficzna osadów rzecznych i glacjalnych Przedgôrza Sudeckiego
    Wyniki analizy pyłkowej osadów organicznych z Katowic - lokalna i regionalna stratygrafia pyłkowa (interglacjał mazowiecki)
    Zlotonosnosc trzeciorzedowych i czwartorzedowych osadów rzecznych na przedpolu Sudetów Wschodnich