Record details

Title keyword
    Otřesů
Monograph
    Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Dílčí zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
    Ochrana zaměstnanců před důlními otřesy v dlouhých důlních dílech a stanovení opatření při zjištění nebezpečných stavů při vedení a provozu důlních děl s cílem zabránit vzniku otřesu. Projekt č. 44-06. Závěrečná zpráva o výsledcích řešení etapy č. 5
Article
    Aplikace gravimetrie při prognózování otřesů v černouhelném dole
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Elementární analýza projevů důlních otřesů na povrchu
    Hlavní výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Hodnocení energetické bilance masivu při vzniku důlních otřesů
    Hodnocení parametrů důlních otřesů v OKR za období 1993-2005 na základě seismologických pozorování a jejich projevů in-situ
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    Lokalizace slabých tektonických otřesů z okolí Jevíčka a Poličky v roce 1998 (24-21 Jevíčko; 24-12 Letovice; 14-33 Polička)
    Matematické modely chování ocelové obloukové výztuže chodeb při dynamickém zatížení následkem důlních otřesů
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č. 22/2003 "Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů"
    Nejdůležitější výsledky řešení projektu ČBÚ č.22/2003 Vedení důlních děl ve vlivu přídatných napětí v okolí ochranných pilířů jam a překopů v dolech s nebezpečím otřesů
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 1. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. 2. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. I. Charakteristické geomechanické faktory 72 důlních otřesů v OKR od roku 1989
    Některé poznatky z důlních otřesů v OKR v období od zahájení útlumu těžby. II. Analýza a zobecnění poznatků o geomechanických faktorech při důlních otřesech v OKR
    Některé poznatky z důlních otřesů v Ostravsko-karvinském revíru
    Některé zkušenosti ze vzniklých otřesů v ostravsko-karvinském revíru a jejich využití při budování systému protiotřesového boje
    Obecný model mimoslojových otřesů
    Otřesů nepřibývá, jen si jich víc všímáme
    Problematika seismických otřesů vyvolaných trhacími pracemi
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Série otřesů z okolí Jevíčka (leden 1993) a tektonické otřesy z Nízkého Jeseníku (listopad a prosinec 1994) (24-21, Jevíčko)
    Současné možnosti stanovení pravděpodobných příčin a mechanismů vzniku důlních otřesů
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Statistická studie prostorového rozložení ohnisek důlních otřesů v karvinské oblasti OKR
    Strukturní pozice a paleodynamický vývoj hornoslezské pánve, zvláště její karvinské části, vzhledem ke genezi důlních otřesů
    Úkoly a cíle prognózy vzniku otřesů, teoretické principy jejího vypracování
    Vliv tektoniky na vznik horských otřesů v podmínkách karbonského horninového masívu
    Vyhodnocení parametrů důlních otřesů odvozených z pozorování in-situ
    Výsledky řešení Projektu ČBÚ č.34/2003 "Opatření ke zvýšení odolnosti porubních chodeb a chodeb v předpolí porubu proti deformačním účinkům otřesů".
    Využití nových poznatků k řešení problematiky otřesů
    Vývoj a současný stav geofyzikálních metod v prognóze důlních otřesů