Record details

Title keyword
    Péče
Monograph
    Demolovaná krása, Státní ústav památkové péče, Praha 1992; 135 stran, edice Monumenta
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy.
    Odhad rychlosti regenerace acidifikovaných půd a vod v Orlických horách jako východisko pro strategická rozhodnutí v oblasti péče o lesy
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Sborník semináře 'Problematika péče o historická důlní díla vzniklá do konce 19. století'
Article
    Celostátní pracovní seminář: Programy péče o krajinu - modelové území povodí Litavky
    Industriální příroda - problémy, péče a ochrana
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany : případový problém: buštěhradská halda
    Industriální příroda - problémy péče a ochrany
    Krajinný plán jako předmět péče o potenciál krajiny
    Péče o čistotu podzemních vod v ČSR
    Péče o geofaktory životního prostředí v resortu Českého geologického úřadu
    Péče o přírodu a životní prostředí v USA. část 4, Péče o přírodu a přírodní zdroje při ministerstvu vnitra
    Péče o životní prostředí v rámci uhelného průmyslu SSSR
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/1/96 - Hodnocení vlivu těžby nerostných surovin na horninové prostředí a únosnost krajiny
    Program péče o životní prostředí na rok 1996. Projekt č.630/2/96 - Rizikové faktory v ochraně horninového prostředí
    Rekultivace - součást péče o životní prostředí území devastovaného těžbou uhlí
    "Skalníci" aneb Péče o skály na území Národního parku České Švýcarsko
    Tvorba postindustriální krajiny a aktivní péče o krajinu
    Volba péče o chráněná území
    Volba péče o chráněná území
    Vyhodnocení péče o rašeliniště v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko
Serial
    Geografické podklady pro zpracování péče o CHKO Žďárské vrchy
    Geografické podklady pro zpracování plánu péče o CHKO Žďárské vrchy
    Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny
    Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče