Record details

Title keyword
    Písků
Monograph
    Aktualizované odborné vyjádření ČGS k souladu plánovaného těžebního záměru nevýhradního ložiska štěrkopísků Konárovice-Veletov s Krajskou surovinovou politikou Středočeského kraje k 1.1. 2010 s náležitou analýzou využívání stávajících ložisek štěrkopísků a písků a potřeby nové otvírky na území Kolínska a Nymburska
    Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva
    Stanovisko ČGS k žádosti o udělení předchozího souhlasu pro rozšíření dobývacího prostoru Okřešice pro těžbu sklářských a slévárenských písků na ložiskách Srní-Okřešice a Zahrádky -Srní ve vazbě na výsledky a doporučení zpracované Aktualizace Regionální surovinové politiky Libereckého kraje z roku 2009
Article
    20 let exploatace ušlechtilých křemenných písků v Srní
    Chondrodit v mramorech v okolí Písku, jižní Čechy
    Československé standartní vzorky hornin a nerostných surovin : standartní vzorek sklářského písku (Střeleč)
    Danalit z pegmatitu od Horních Novosedel sv. od Písku
    Doklady pravěkého, středověkého a časně novověkého osídlení objevené při těžbě písku v Lysé nad Labem-Litoli
    Drahokamové beryly z Písku
    Farmakosiderit z lomu Kamenné doly u Písku
    Florencit-(Ce), florencit-(La) a lanthanitý goyazit ze sklářských písků z ložisek Srní a Střeleč v severních Čechách
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1 : 24-34 Ivančice
    Foraminifery brněnských písků ve vrtu Černovice TGB-1
    Geochemický výzkum subfosilní polygenetické pseudočernozemě a navátých písků při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd") (34-23 Břeclav)
    Hydrogeologická problematika meziložních písků na Mostecku
    K metodice průzkumu sklářských písků
    Kontaktní skarn se scheelitem ze Semic u Písku
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou : 22-41 Písek, 23-23 Jihlava, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Korelace koncentrací radonu ve vodě ze studní a koncentrací radonu v půdním vzduchu v okolí Písku, Jihlavy, Jindřichova Hradce a Žďáru nad Sázavou
    Lokalita zajímavých minerálů u Smrkovic nedaleko Písku
    Ložisko písků Srní deset let po geologickém průzkumu
    Manganatý danalit z Horních Novosedel, sv. od Písku
    Minerály lomu Kamenné doly u Písku
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Mocné akumulace předkvartérních písků mezi obcemi Mořinou a Mořinkou, Český kras
    Možnosti snížení spotřeby energie ve sklářském průmyslu modernizací úprav křemenných písků
    Možnosti využití meziložních písků z uhelného lomu Vršany jako náhradního zdroje namísto otvírky nových ložisek v Poohří
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Nové ložisko sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižního Českolipska
    Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy
    Perspektivy těžby písku v okolí Mikulovic a Velkých Kunětic na Jesenicku
    Problematika podložních písků v lokalitě J. Šverma - Vršany a současný stav jejich odvodnění
    Provenience písků na severní Moravě ve světle asociací průsvitných těžkých minerálů
    Průzkum písků na DJŠ a jejich využití
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Ragunda granit z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
    Sedimentologický výzkum písků a štěrků na lokalitě Beroun-dálnice (12-41 Beroun)
    Silné poškození význačné lokality vátého písku
    Sklářský písek pro barevnou televizní obrazovku : rozšíření expedice v úpravně písku Střeleč
    Současný stav některých známých lokalit v okolí Písku
    Stanovení železa a titanu ve sklářském písku po rozkladu parami kyselin
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluálních písků a štěrků (03-14 Liberec)
    Statistika vůdčích nordických souvků z mníšeckých glacifluviálních písků a štěrků
    Stav průzkumných prací na ložiskách žáruvzdorných jílovců a slévárenských písků a jejich další perspektiva na území Moravy
    Symplezit z Horních Novosedel u Písku
    Těžba sklářských a slévárenských písků na ložisku Srní
    Těžké minerály - závažný zdroj znečištění sklářských písků
    Vltavín z Písku
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Výsledky ložiskového výzkumu sklářských, slévárenských a filtračních písků
    Využijeme těžké minerály z ložisek písků?
    Zhodnocení možnosti využití terciérních písků v severočeské hnědouhelné pánvi
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zlato a doprovodné minerály z aluviálních sedimentů Otavy u Kestřan (jz. od Písku)
    Zrnitostní složení písků v předpolí velkolomu Maxim Gorkij a jeho hydrogeologická aplikace