Record details

Title keyword
    Příklad
Monograph
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Vliv hlubinné těžby na specifický odtok podzemních vod, příklad dolu Rožná a Rosice-Oslavany
    Vulkanismus vázaný na rozpadlý pasivní kontinentální okraj, příklad jižní části vrbenské skupiny, silezikum
Article
    Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje
    Aplikace metod vizualizace v prostorovém plánování: příklad výstavby větrných elektráren
    Bellerophacmaea gen. n. (Mollusca) a Palaelophacmaea Donaldson, 1962 (Coelenterata), příklad homeomorfie v evertebrální paleozoologii
    Bohutínský tonalitový peň - příklad malé intruze s vysokým stupněm horninové diferenciace
    Chemické závody Sokolov - příklad úspěšně sanované ekologické zátěže
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Ekologie versus ekonomika - příklad ložiska Staré Ransko
    Geologické a tematické mapy jako produkt informačního systému, příklad projektu Zamtyn Nuruu-50
    Hodnocení potenciálního vlivu výstavby větrných elektráren na územní rozvoj cestovního ruchu: příklad rekreační oblasti Slezská Harta.
    Hodnocení propustnosti lomové pláně : příklad interpolace koeficientu filtrace pomocí akustického vzorkování
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů, Barrandianský diabas - příklad významného stavebního kamene
    Internetová databáze dekoračních a stavebních kamenů. Barrandienský diabas - příklad významného stavebního kamene : (12-41 Beroun, 12-34 Hořovice)
    Jeskyně Výpustek : pozoruhodný příklad symbiosy člověka a jeskyně
    JUDr. Ladislav Chvála - příklad sběratele minerálů
    Klasifikace keramiky a mikropetrografické rozbory. Příklad vzorků střední a mladší doby bronzové z Přáslavic, okr. Olomouc
    Lomy a životní prostředí : Příklad z Francie
    Mapa seizmického zatížení stavebních objektů na poddolovaném území: Příklad z obce Stonava na Karvinsku (Hornoslezská uhelná pánev)
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    Novotvořené minerály v bedřichovském vodárenském tunelu v Jizerských horách - příklad uvolňování uranu z jizerského granitu
    Ochránci pouště : je úcta k životnímu prostředí přirozená, nebo jde o módní ideologii? Příklad beduínů z egyptské pouště ukazuje, že neplatí ani jedno, ani druhé
    Oprámy u Kaznějova - příklad neřešené ekologické zátěže
    Oskavská kra - příklad duplexové stavby na jv. okraji Hrubého Jeseníku
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Pilatus - morfologicky výrazný příklad helvetského příkrovu
    Podcenění negativního vlivu strukturních poměrů Sokolovské pánve na stbailitu svahu - příklad výstavby silnice I/6 západně od Karlových Varů
    Problematika památkové ochrany archeologických stop montánní činnosti; příklad Čáslavska
    Procesy anatexe a infiltrace fluid v okolí magmatických rezervoárů: příklad z mladotického komplexu v západočeském proterozoiku
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Příklad použití geoelektrických metod pro archeologickou prospekci v nepříznivých podmínkách městského intravilánu
    Příklad použití geologických a účelových map 1 : 50 000
    Příklad použití ultrazvukového prozařování vzorku žuly v laboratorních podmínkách
    Příklad preventivního průzkumu znečištění podzemní vody ropnými uhlovodíky
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Příklad spontánní sukcese na opuštěných granitových lomech
    Příklad úspěšnosti rekultivace rudných odkališť
    Příklad využití dálkového průzkumu Země při zjišťování výskytu vody v krajině
    Příklad využití technologií GPS a GIS při studiu kryoplanačních teras na Luční a Studniční hoře
    Rekultivace Dolu Vrbenský - příklad nového pojetí tvorby následné krajiny
    Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu)
    Řešení stability nízkých skalních svahů : metodický postup, výpočetní program a praktický příklad použití
    Solné zvětrávání památkových objektů. Příklad: síň starých desek zemských na Pražském hradě
    Struktury vyvinuté v pyroklastických napadávkách uložených přes hustou vegetaci - příklad z radnické pánve (svrchní karbon, západní Čechy)
    Tafonomická ztráta informací - příklad z barrandienského tremadoku
    Variské Vogézy: příklad šikmé transprese
    Využití ložiska zlata Mokrsko jako příklad moderní investice
    Výzkum a vývoj (VaV) v průmyslovém prostředí (příklad Jihomoravského kraje)
    Zemětřesné ohrožení Severočeské hnědouhelné pánve - příklad korekce výpočtu na lokální geologickou stavbu
    Zemská brána - příklad epigenetického údolí