Record details

Title keyword
    Příkladu
Monograph
    Limity využívání termálních vod na příkladu konceptuálního modelu benešovsko-ústeckého zvodněného systému české křídové pánve
Article
    Aplikace výsledků geotektonické analýzy pro formulaci ložiskových prognóz na příkladu Rosicko-Oslavanské pánve
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Brownfields a rozvoj cestovního ruchu - návštěvnické preference na příkladu města Brna
    Dynamika mikroklimatu rozsedlinových jeskyní české části vnějších Západních Karpat (na příkladu vybraných lokalit)
    Dynamika vývoje pseudoklasových tvarů na příkladu miskovických pseudozávrtů
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Elektronická evidence paleontologických sbírek na příkladu paleontologických kolekcí České geologické služby
    Eroze lesní půdy při vyšších vodních srážkách a tání sněhové pokrývky (na příkladu střední části Moravskoslezských Beskyd)
    Genetická interpretace ryzosti zlata na příkladu endogenních ložisek Uralu
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit. In: V. Lysenko, ed., na ochranu horninového prostředí v roce 1998, MŽP, odbor geologie
    Geologie a geochemie toxických facií sulfidických černých břidlic v západočeském proterozoiku na příkladu dvou modelových lokalit
    Globalizace v geografii na příkladu Brna
    Globální trendy a nové regionální výzvy v rozvoji větrné energetiky na příkladu Mexika
    Hodnocení salinity sedimentačního prostředí na příkladu rozvoje faun svrchního karbonu
    Hodnocení změn biodiverzity a rázu kulturní krajiny na příkladu části povodí Svratky
    Hypotéza izochemické granitizace in situ a otázka geneze středočeského plutonu (na příkladu Příbramska)
    Interpretace báňsko-historických údajů v ložiskové geologii na příkladu Rudolfovského rudního revíru
    Interpretace černobílých leteckých snímků pro účely ochrany krajiny na příkladu z Českého krasu
    Inženýrsko-geologická rajonizace poddolovaných území na příkladu oblasti severně od dolu Anna na Březových horách v Příbrami
    Jeskyně, člověk a krajina na příkladu neolitu a staršího eneolitu Západních Karpat
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Metodika odhadu prognózních zásob rudního revíru na příkladu oblasti Horního Měsra u Rýmařova
    Metodika posouzení ochranných pásem z hlediska plošného zemědělského znečištění na příkladu VN Švihov
    Metodika posuzování seizmického zatížení historických důlních děl na příkladu Dolu Jeroným Čistá
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Modely a metody zpracování dat z monitorování podzemních vod na příkladu jižní části vysokomýtské synklinály
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfometrické techniky s využitím izobazit na příkladu reliéfu střední Šumavy
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Morfostrukturní aspekty reliéfu Západních Beskyd (na příkladu české části Čantoryjské hornatiny)
    Morfostrukturní polygeneze Vnějších Západních Karpat (na příkladu Západních Beskyd)
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masivu
    Morfotektonika epikratonního křídla kolizních předhlubní na příkladu jihovýchodního okraje Českého masívu
    Možnosti a využití přenosného rentgen-fluorescenčního spektrometru při tvorbě odvozených geologických map ČR v měřítku 1: 25 000 na příkladu distribuce As v jižní části Doupovských hor
    Možnosti hodnocení znečištění povrchových vod podle metodiky OECD na příkladu radioaktivních látek
    Možnosti revitalizace drobných vodních toků - řešení na příkladu dvou případových studíí
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy.
    Návrh kritérií na komplexní zhodnocení starých hald po těžbě rudních a uranových ložisek na příkladu vybraných lokalit Kutnohorska a Příbramska
    Několik příkladů rozboru a použití planetárních ekvidistančních modelů pro prospekční účely
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé aspekty migrace chlorovaných etylénů na příkladu lokalit v karpatské předhlubni
    Některé charakteristiky tektonických jevů v limnických sedimentech a metodické přístupy k jejich řešení na příkladu Plzeňské pánve
    Niva a její krajinářská funkce na příkladu Poodří
    Nové interpretace stopovacích zkoušek na příkladu Moravského krasu
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny
    Obnova funkce krajiny narušené povrchovou těžbou na příkladu Sokolovské pánve
    Obytné prostředí v území postiženém útlumem těžby (na příkladu Ostravska)
    Orientační stanovení recentní míry denudace flyšového pásma Vnějších Západních Karpat na příkladu povodí Bystřičky ve Vsetínských vrších
    Plaveninový režim jako ukazatel intenzity vodní eroze v horských zalesněných povodích (na příkladu Moravskoslezských Beskyd)
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Problematika SDD a ODD ve vztahu k možnostem řešení stability na příkladu Dolu Jeroným
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Prognózování metodou kombi v měřítku 1:50000 na příkladu Železných hor
    Průzkum složitých zlomových struktur pro přípravu modelu regionálního proudění podzemních vod na příkladu pásma strážského zlomu
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Průzkum vybraných sesuvů po povodni v roce 1997 na příkladu okresu Vsetín
    Předpovědi letního nebo podzimního zvýšení hladiny podzemní vody na příkladu vrtu V 12 v Baníně
    Příčiny problémů sídlišť a podněty pro efektivní rozvoj bydlení v nich na příkladu Ostravska
    Přírodní extrémy a katastrofy na Ostravsku a jejich environmentální dopady na příkladu historických povodní
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Registrace pohybu skalních bloků dendrogeomorfologickými metodami: nový metodický přístup na příkladu lokalit v Moravskoslezských Beskydech
    Rekonstrukce migrace paleofluid v granitoidních horninách na příkladu melechovského masívu
    Rekonstrukce proměny krajiny, sídel a sídelní struktury na příkladu Blanenska
    Současné strukturální a funkční problémy centrálních a subcentrálních zón velkých měst (Na příkladu čtyř evropských měst: Bologna, Lipsko, Ljubljana a León)
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Střety zájmů mezi ložiskem a krajinou v průběhu průzkumu počátku těžby a likvidace na příkladu ložiska Křižanovice
    Sukcese v povodňových korytech moravských řek na příkladu Bečvy a Desné
    Těžba surovin a ochrana životního prostředí : statistika a pár příkladů
    Transformační procesy venkovské krajiny v České republice na příkladu území Budišovska
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Vliv těžby na režim podzemních vod na příkladu rosicko-oslavanské oblasti
    Vnímání krajiny v pramenech osobní povahy na příkladu Zdenky Braunerové (1858 - 1934)
    Vybrané aspekty vývoje krajiny (na příkladu katastru města Dolních Kounic)
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu 'Gföhlského příkrovu'v Kutnohorském krystaliniku
    Využitelnost satelitní radarové interferometrie pro geomorfologický výzkum na příkladu poddolovaného území Karvinska
    Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti
    Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí
    Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska
    Vývoj sedimentačního prostoru sokolovské pánve na příkladu tektonické kry v oblasti lomu Medard-Libík
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 1., Experimenty a měření
    Význam hyporheické zóny pro samočištění mělkých řek na příkladu nitrifikace. 2., matematické modelování
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Vztah alpinské hranice lesa a vybraných recentních geomorfologických procesů na příkladu východních Krkonoš
    Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl)
    Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy)
    Vztahy mezi mimořádnými srážkovými a odtokovými situacemi na příkladu malých povodí Kychové a Zděchovky
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zahraniční zkušenosti z regionální politiky na příkladu revitalizace regionu Porúří
    Změny biodiverzity a rázu kulturní krajiny v průběhu 20. století na příkladu města Tišnova
    Změny geobiocénu na příkladu nivní a pánevní krajiny severní Moravy
    Změny hierarchického postavení malých moravských měst na příkladu školské funkce
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu : na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory
    Změny vazby arsenu a jeho migrace při oxidaci löllingitu a arsenopyritu (na příkladu antropogenní arsenové deponie v Přebuzi, Krušné hory)
    Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or