Record details

Title keyword
    Přínos
Monograph
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
Article
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Moravský kras a jeho přínos k poznání poledové doby
    František Pošepný a jeho přínos k poznání ložisek zlata v Čechách
    Jaromír Demek oceněný za celoživotní přínos k rozvoji katedry geografie na PřF UP v Olomouci
    Jiří George Kukla a jeho přínos poznání kvartéru
    Možný přínos geografického přístupu pro studium údolních niv
    Paleontologická sbírka P.Josefa Slavíčka : Přínos Josefa Slavíčka do paleontologie
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny : k 40. výročí vyhlášení CHKO Český kras
    Přínos Českého krasu k poznání historie naší přírody a krajiny
    Přínos geochemie stabilních izotopů pro řešení vzniku hydrotermálních rudních ložisek
    Přínos geofyzikálních měření pro poznání tektoniky a sesuvů ve Šlapanicích
    Přínos geofyzikálního mapování 1 : 25 000 k poznání geologické stavby a metalogeneze třebíčského a jihlavského masívu
    Přínos geofyziky k poznaniu hydrogeologických pomerov Tatier a Popradskej kotliny
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos geomorfologického výzkumu v Národním parku Podyjí v období 1991-2001
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu
    Přínos interpretace nového aerogeofyzikálního měření pro řešení hlubinné stavby některých částí Českého masívu (II - západní Čechy, podhůří Orlických hor a Jeseníků)
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Jiřího Kukly k poznání problematiky kvartéru a krasu
    Přínos Kašpara Šternberka (1761 -1838) k přírodním vědám
    Přínos metodického geofyzikálního výzkumu pro rozvoj prospekce ložisek uhlovodíků
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny
    Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků
    Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti
    Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy
    Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu
    Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče)
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století
    Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů
    Seismické profilování ve střední Evropě a jeho přínos ke studiu litosféry
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače : přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Studie transportu štěrku v říčním toku s využitím metalurgické strusky jako stopovače: přínos pro poznání fluviální redistribuce vltavínů
    Vědecký přínos geomorfologa-jubilanta Vladimíra Kroutilíka pro čs. geologii kvartéru
    Význam a přínos jednotného systému protiotřesové prevence pro bezpečnost a ekonomiku důlního provozu v OKR