Record details

Title keyword
    Příprava
Monograph
    Atomová absorpční spektrometrie II Kurz pro pokročilé-skripta. Kap.14: Příprava geologických materiálů pro stanovení AAS. Str.120-126. Počet str.: 7
    Příprava podkladů pro zpřístupnění map plošných aktivit 137Cs a dávkového příkonu z terénních gama spektrometrických měření na území ČR v měřítku 1:100000
    Příprava učitelů v kontextu evropského vzdělávání
    Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let
    Zpracovávání a příprava veškerých aktuálních, grafických surovinových podkladů opírajících se o aktualizovanou verzi Krajské surovinové politiky Olomouckého kraje pro tvorbu nového ÚP VÚC Olomouckého kraje
Article
    Aplikace a příprava směsi dolomitických hmot a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Aplikace a příprava směsi dolomitových a přírodních křemičitanů ke snižování kyselosti médií vytvářených vlivem životního prostředí
    Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Povodně na Dyji a příprava rekonstrukce vodního díla Znojmo
    Projekt Příprava komplexu geofyzikálních metod pro diagnostiku, monitoring a analýzu poruch základů staveb a pozemních komunikací vzniklých v důsledku povodní : (12-24 Praha)
    Projektová příprava průzkumných prací při uranové prospekci
    Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí
    Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly
    Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač
    Příprava hydrogeologických vrtů a studní pro čerpací zkoušky
    Příprava mikropaleontologických preparátů pro rastrovací elektronový mikroskop
    Příprava nového komplexního horního zákona ve vztahu k využívání nerostných surovin
    Příprava skla bohatého vodou nerovnovážnou dehydratací křemičitanu sodného a jeho použití k napodobení radiochemických procesů v krystalických silikátech
    Příprava učitelů geologie na Univerzitě Karlově, Přírodovědecké fakultě
    Příprava uhelného průmyslu pro vstup do Evropské unie nesnese odkladu
    Příprava výstavby podzemního zásobníku plynu se špičkovým těžebním výkonem na bázi plynového ložiska Uhřice a ropného ložiska Dambořice
    Příprava vzorků pro laboratoř REM
    Příprava vzorků pro mikroanalytická měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ
    Příprava vzorků pro mikroanalytické měření na EMA a SEM v laboratořích ČGÚ - Barrandov
    Příprava vzorků pro mineralogické studium
    Příprava zeolitu A pomocí geopolymerních reakcí
    Stopovací pokusy na řekách Svitavě a Svratce. Část 1, Příprava, realizace a vyhodnocení stopovacích pokusů
    Studium chemických a fyzikálních vlastností slojí české části hornoslezské pánve a příprava atlasů jejich mikropetrografických typů a chemicko-technologických vlastností (15-41 Hlučín, 15-42 Bohumín, 15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Systémové a legislativní postavení tvorby a ochrany životního prostředí v procesu geologický průzkum - příprava - dobývání ložisek nerostných surovin
    Uhelné sorbenty - jejich příprava a použití
    Výchova a příprava odborníků v geologii
    Vyhodnocování RTG-difraktogramů pomocí RTG a příprava dat pro statistické zpracování