Record details

Title keyword
    Příspěvek
Monograph
    Příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí International Cooperative Programme - Integrated Monitoring
    Příspěvek k sestavení rychlostního modelu západních Čech s využitím sumačních rychlostí podél seismického profilu 9HR/91,93
    Příspěvek k výzkumu mineralogického složení, fyzikálně chemických vlastností a struktur hornin a artefaktů
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
Article
    Antropogenní útvary u Klince a Všenor (příspěvek k semináři 15.XII.1989)
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Dějiny vztahu člověka a planety. Příspěvek k historii přírodních katastrof
    Fosilní sesuvem hrazené jezero v údolí Babínku (Vsetínské vrchy): příspěvek k poznání holocenního vývoje reliéfu flyšových Karpat : 25-41 Vsetín
    Fragment sekeromlatu z Palhance, část Opavy. Příspěvek k významu spolupráce archeologie a petrografie.
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Geofyzikální měření na Labské louce - příspěvek k poznání palsoidních útvarů
    Intelektuál a hudba. Příspěvek k dějinám hudby v raně novověkých Rokycanech
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    K současnému stavu vývoje krasu ve vápencovém lomu na lokalitě Vitošov. Příspěvek k poznání vývoje a charakteru krasu ložiska vitošovských vápenců za sledované období 2012-2013
    Linka pro likvidaci odpadních výplachů a kalů utrácením v cihelnách - příspěvek pro ekologii
    Mobilní analytika jako příspěvek firmy MERCK k analýzám vzorků životního prostředí
    Nákupní spád, nákupní chování a nákupní centra: příklad brněnské aglomerace (příspěvek ke studiu denních urbánních systémů)
    Paleomagnetismus a paleogeografie permo-karbonských hornin Českého masívu (příspěvek k projektu PANGEA)
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Profesor RNDr. Bohuslav Fojt, CSc. - rudní mineralog a znalec jesenických ložisek : úvodní příspěvek "Slavnostního semináře k 80. narozeninám prof. RNDr. Bohuslava Fojta, CSc.", konaného v Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně dne 27.11.2009
    Prostor jako zdroj, krása jako surovina. Příspěvek k diskusi o bilboardech a krajině
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu : 14-42 Rýmařov, 14-44 Šternberk, 15-11 Zlaté Hory, 15-12 Osoblaha, 15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-14 Krnov, 15-31 Bruntál, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 15-41 Hlučín, 15-43 Ostrava, 24-22 Olomouc, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí
    Přirozená radioaktivita hornin moravskoslezského kulmu v oblasti Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů: příspěvek k poznání zdrojové oblasti klastického materiálu
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek geofyzikálních metod k výzkumu palsoidních struktur
    Příspěvek geofyziky k analýze seismicity v OKR
    Příspěvek geologického i odvozeného mapování pro tvorbu krajiny postižené povrchovou těžbou
    Příspěvek gravimetrie pro řešení geologických problémů v SHR
    Příspěvek k analytice prvků vzácných zemin ve stopových možstvích v horninách
    Příspěvek k analýze mechanismů vzniku důlních otřesů
    Příspěvek k analýze případů samovzněcování uhlí v dolech OKD
    Příspěvek k charakteristice mechanického chování miocenních jílů jako základové půdy na Moravě
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru
    Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu
    Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice)
    Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku
    Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR
    Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku
    Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů
    Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických
    Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů
    Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR
    Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím
    Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna
    Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky
    Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika)
    Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou
    Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku
    Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd
    Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3
    Příspěvek k inženýrskogeologickým poměrům areálu FaSt-VUT na Barvičově ulici v Brně
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k litologii křídových souvrství na profilu Bystrý potok u Trojanovic (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty, Česká republika)
    Příspěvek k lomové houževnatosti hornin a metodice jejího měření
    Příspěvek k loužení magnezitových surovin roztoky chloridu amonného
    Příspěvek k měření pevnosti v tlaku u karbonských klastických sedimentárních hornin
    Příspěvek k metodě rozčlenění odtoku s využitím režimního pozorování hladiny podzemní vody v reprezentativním vrtu
    Příspěvek k metodice hydrogeologického výzkumu krystalinika Českého masívu
    Příspěvek k metodice měření šikmého zvrstvení
    Příspěvek k metodice studia diverzity a funkce ekotonových společenstev na příkladu lesních okrajů
    Příspěvek k mikrofaunistickému výzkumu nižší části ostravského souvrství (čs. část Hornoslezské pánve)
    Příspěvek k mineralizaci dislokací v okolí Tišnovské Nové Vsi
    Příspěvek k minerálnímu složení erlanů a rul v kutnohorském revíru
    Příspěvek k mineralogickému a petrografickému výzkumu neolitických a eneolitických nástrojů České republiky
    Příspěvek k mineralogii kutnohorského rudního revíru: Mn magnetit, Cr muskovit, chromit
    Příspěvek k mineralogii lokality Hamr u Sušice
    Příspěvek k mineralogii ložiska zlata Voltýřov
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička - Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii polymetalického ložiska Plánička-Stříbrník u Klatov v jz. Čechách (Česká republika)
    Příspěvek k mineralogii rudní žíly ze Štětínova u Sobotína
    Příspěvek k mineralogii zlata a bismutu na ložisku Kašperské Hory
    Příspěvek k mineralogii zlata z oskavského rozsypu u obce Břevenec
    Příspěvek k modelování seizmické odezvy v oblastech s kvartérním pokryvem
    Příspěvek k morálnímu kodexu důlního měřiče
    Příspěvek k morfologii jeskyně Pekárny v jižní části Moravského krasu
    Příspěvek k možnostem převedení RUD, s.p. Zbýšov u Brna na hlubinnou deponii průmyslových odpadů po ukončení těžby v roce 1991
    Příspěvek k nálezům zlata v Železných horách
    Příspěvek k objasnění původu stříbra v Čechách okolo roku 1000
    Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry
    Příspěvek k otázce kambrického substrátu v SZ části středočeského plutonu
    Příspěvek k otázce platnosti Davisovy teorie geomorfologického cyklu
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit : 14-22 Jeseník
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vzniku granitoidních elevací v západní části Černovodské pahorkatiny, žulovský batolit
    Příspěvek k otázce vztahu mezi stupněm tropie vnitřní stavby horniny a akcesorickými minerály
    Příspěvek k paleogeografii paralické molasy namuru A v Českém masívu
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Příspěvek k petrochemii středočeského plutonu
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy
    Příspěvek k petrografii parakonglomerátů kulmu Nízkého Jeseníku
    Příspěvek k petrografii reakčních vápenatých skarnů v Sokolí na třebíčsku
    Příspěvek k pleistocenní modelaci horské skupiny Smrku (Moravskoslezské Beskydy, ČR)
    Příspěvek k posuzování vlivu seismických projevů na možnosti ukládání odpadů v dole
    Příspěvek k poznání Ag-Pb sulfoantimonitanů
    Příspěvek k poznání chemického složení jihočeských grafitů
    Příspěvek k poznání chemického složení moravských vltavínů - Znojemská podoblast
    Příspěvek k poznání chronologie sesuvů v oblasti Slezských Beskyd
    Příspěvek k poznání deformace permokarbonských sedimentů jižní části boskovické brázdy (24-34 Ivančice)
    PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ DEPOZIČNÍHO PROSTŘEDÍ SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA LOKALITĚ OSLAVANY
    Příspěvek k poznání depozičního prostředí sedimentů spodního badenu na lokalitě Oslavany
    Příspěvek k poznání ekologie drobných toků znečištěných důlními vodami obsahující vysoké koncentrace železa a manganu
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Příspěvek k poznání fosilní flóry kulmských sedimentů jihovýchodní části Drahanské vrchoviny (Myslejovické souvrství, vise)
    Příspěvek k poznání geneze keříčkovitých karbonátových krystalů - jeskynních antoditů
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologické situace na JV svahu Červeného kopce v Brně
    Příspěvek k poznání geologických a půdních poměrů lokality. Analýza sedimentů sondy W5/2000 v Děkanské zahradě
    Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika
    Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice)
    Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova
    Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice
    Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna
    Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného
    Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují)
    Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví
    Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: III. Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. III., Orbikulární turmalinický granit
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: IV. Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. IV., Granátický svor s turmalínem
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. V., Durbachity
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. - skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. VI., Skarnoid
    Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině: VI. Skarnoid
    Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji
    Příspěvek k poznání recentních geomorfologických procesů v okolí Prášilského jezera
    Příspěvek k poznání senonské ústřice Oscillopha dichotoma (BAYLE, 1849)
    Příspěvek k poznání slepenců ždánicko-hustopečského souvrství
    Příspěvek k poznání spektrálních vlastností půd jižní Moravy
    Příspěvek k poznání stáří svahových deformací v Jablunkovské brázdě a české části Slezských Beskyd : 26-11, 16-33 Jablunkov
    Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo)
    Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce
    Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou
    Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně
    Příspěvek k poznání třepenitky vlhkožijné - Hypholoma subericaeum
    Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi
    Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších
    Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště
    Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu
    Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny
    Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy
    Příspěvek k poznání vzniku říčních teras
    Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu
    Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace
    Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech
    Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru
    Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí
    Příspěvek k problematice faciální a paleogeografické analýzy magurského flyše
    Příspěvek k problematice vazby a distribuce zlata v pyritu ložiska Zlaté Hory - západ
    Příspěvek k problematice vyhledávání bohatších rudních ložisek Českého masívu
    Příspěvek k problematice výskytu a složení huminových látek ve vodách povodí přehradní nádrže Fláje
    Příspěvek k problematice využití odpadních surovin a životního prostředí
    Příspěvek k problematice zdrojů radonu v jeskyních Moravského krasu
    Příspěvek k problematice získávání zlata z domácích zdrojů
    Příspěvěk k problému klasifikace klastických sedimentů
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k procesu dynamického vývoje břehů vodní nádrže Nechranice
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Jaroměřic n. Rokytnou
    Příspěvek k půdním poměrům okolí Nedvědic na Českomoravské vrchovině
    Příspěvek k rozmanitosti a významu liniových společenstev (ekotonů) v kulturní krajině
    Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin
    Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku
    Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997
    Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR
    Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě
    Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech
    Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku
    Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině
    Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček
    Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině
    Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších
    Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské
    Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra
    Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu
    Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany
    Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu
    Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor
    Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů
    Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic
    Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi
    Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě
    Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných minerálů v keprnické klenbě
    Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno)
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Příspěvek ke genezi pararul jádra desenské klenby
    Příspěvek ke genezi suchého údolí mezi Doubravníkem a Boračí ve Svratecké hornatině
    Příspěvek ke genezi tzv. pestrých vrstev v čs. části hornoslezské pánve na základě petromagnetického a paleomagnetického studia
    Příspěvek ke geochemii Fe-sulfidů v uhlí SHR
    Příspěvek ke geochemii hélia v zemních plynech jv. svahů Českého masívu
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geochemii spodnokarbonských hornin Nízkého Jeseníku
    Příspěvek ke geologii drobných výskytů kulmu v okolí Olomouce
    Příspěvek ke geologii střední a jižní části série Branné
    Příspěvek ke geomorfologii chráněných přírodních výtvorů Ostaš a Kočičí skály
    Příspěvek ke geomorfologii nejjižnější části třebíčského masivu
    Příspěvek ke geomorfologii okolí Prášilského jezera (povodí Jezerního potoka)
    Příspěvek ke klasifikaci černých uhlí. (Diskusní příspěvek)
    Příspěvek ke klasifikaci vulkanogenních úlomkovitých hornin
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu (21-21 Bělá nad Radbuzou)
    Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu
    Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu
    Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem
    Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách
    Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku
    Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů
    Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud
    Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice)
    Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov)
    Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu
    Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina)
    Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij)
    Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny
    Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek
    Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP
    Příspěvek ke studiu odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy v Ještědském hřbetu
    Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu
    Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat
    Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů"
    Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka
    Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna
    Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží
    Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Sedimentologický příspěvek ke studiu račických a lulečských slepenců (24-41, Vyškov)
    Silicity z Čížova: Příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Silicity z Čížova: příspěvek ke geomorfologii miocenní krajiny Podyjí
    Skála Sokol u Vlastiboře : příspěvek do diskuse o stratigrafii železnobrodského krystalinika (03-41 Semily)
    Stonařovský "déšť" meteoritů-eukritů 22. května 1808 : příspěvek k dějinám meteoritiky
    Šestijazyčný meteorologický slovník (1993) a jeho příspěvek k dějinám fyziky
    Teplicko-Adršpašské skály v pozdním glaciálu a v holocénu (paleobotanický příspěvek)
    Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek
    Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR
    Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi : 12-42 Zbraslav
    Vznik červených vápenců pražského souvrství ve spodním devonu Barrandienu; příspěvek k diskusi
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: Odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka
    Vztah hydrotermálních a krasových procesů v Českém krasu: odpověď na diskuzní příspěvek K. Žáka