Record details

Title keyword
    Předhlubně
Monograph
    Litofaciální analýza jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocénu jižní části karpatské předhlubně na základě reinterpretace karotážních dat
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Paleoekologické zhodnocení sedimentů karpatu v jižní části karpatské předhlubně na základě trendových analýz
Article
    Biostratigrafická korelace nanofosilií a foraminifer v karpatu a spodním badenu karpatské předhlubně na Moravě (předběžné výsledky) (24-22 Olomouc, 24-24 Prostějov, 25-13 Přerov, 34-13 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Bryozoa spodního badenu jihomoravské části karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů - příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně
    Chemismus detritických granátů a turmalínů-příspěvek k určení provenience jemnozrnných neogenních sedimentů karpatské předhlubně.
    Corallinaceae spodního badenu karpatské předhlubně
    Členění a korelace eggenburgu a ottnangu v jižní části karpatské předhlubně na jižní Moravě
    Geometrická analýza neogenních šťěrků na několika lokalitách ve střední části karpatské předhlubně (24-43 Šlapanice, 24-44 Bučovice, 24-42 Kojetín, 25-13 Přerov)
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Interpretace deformací sedimentů karpatské předhlubně na kontaktu se zónou pavlovsko-waschberskou (vnější Západní Karpaty)
    Kompresní křehká deformace v sedimentech karpatu u Nítkovic (střední část karpatské předhlubně)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně (34-11 Znojmo, 34-14 Dyjákovice, 34-14 Mikulov)
    Korelace některých HV-vrtů na základě foraminifer v jižní části karpatské předhlubně
    Kvantitativní studie spodnomiocenních měkkýšů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě (okolí Znojma a Miroslavi) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Litofaciální analýza miocenních sedimentů jižní části karpatské předhlubně na základě podpovrchových dat
    Mineralogická a geochemická charakteristika tufitů a bentonitů karpatské neogenní předhlubně (svrchní eggenburg, eggenburg až ottnang) (34-11 Znojmo, 34-13 Dyjákovice, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    NEOGENNÍ SEDIMENTY KARPATSKÉ PŘEDHLUBNĚ VE VRTECH P1, P2 A M1 ČERNOVICE
    Nové poznatky ke stratigrafii miocénu alpsko-karpatské předhlubně
    Nové poznatky o geologické pozici hrubých klastik Karpatu ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Nové poznatky o rozšíření paraautochtonní šupiny Karpatu ve střední části karpatské neogenní předhlubně na Moravě
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Okrajové vývoje sedimentů karpatské předhlubně na listech map 1 : 25 000 Blansko a Tišnov
    Paleobatymetrie spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě z pohledu otolitových faun
    Paleoekologický výzkum spodnomiocenních měkkýšů v jz.části karpatské předhlubně (okolí Miroslavi a Znojma)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenních sedimentů karpatské neogenní předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Paleomagnetické datování spodnomiocenního sedimentu karpatské předhlubně (vrt Nosislav-3)
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
    Plakoidní šupiny žraloků (Elasmobranchii) z vnějšího flyše a předhlubně Karpat a jejich paleoekologický význam
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
    Poznámka k okrajovému výskytu spodního bádenu v sz. části karpatské předhlubně
    Poznámky ke stratigrafii a paleogeografii eggenburgu v jižní části karpatské předhlubně na Moravě
    Problémy hraničních vrstev karpatu a sp. badenu v jižní části karpatské předhlubně (33-24 Hnánice)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně (24-34 Ivančice, 34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice)
    Předběžné výsledky výzkumu hranice karpat-spodní baden v jižní části karpatské předhlubně
    Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě
    Revize některých lokalit řasových vápenců karpatské předhlubně na Prostějovsku
    Ruduchové vápence spodního badenu karpatské předhlubně na Moravě a jejich paleogeografické svědectví
    Sedimentologické studium miocénu jz. části karpatské předhlubně
    Statistické zpracování asociací těžkých minerálů spodního miocénu v jz. části karpatské předhlubně
    Vápnitý nanoplankton karpatu z hydrogeologikých vrtů z jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Výsledky sedimentologického studia spodnomiocenních rohovcových štěrků v jz. části karpatské předhlubně
    Výsledky sedimentologického výzkumu karpatu pod flyšovými příkrovy ve střední části karpatské předhlubně na Moravě
    Vývoj sedimentace a fosilních společenstev ve spodním miocénu v jz. části karpatské předhlubně na Moravě
    Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví
    Zpráva o výzkumu spodnomiocenních sedimentů v jz. části karpatské předhlubně na Moravě