Record details

Title keyword
    Přeměny
Article
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Amblygonit a produkty jeho přeměny v Li pegmatitu z Rožné
    Beryl a produkty jeho přeměny z pegmatitů od Rudolfova u Č. Budějovic
    Geochemické aspekty přeměny primárních minerálů na zlatohorských ložiscích
    Geochemické indikátory sedimentačního paleoprostředí a tepelné přeměny hornin v hornoslezské pánvi - aplikace při posuzování původu plynu a ropy
    Krajina domova v době rozpadu města a přeměny venkova
    Makroskopické silikáty jako produkt kaustické přeměny haldového materiálu na dole Kladno (Schoeller)
    Minerály kaustické přeměny z dolu Kateřina
    Produkty přeměny apofylitu z Libodřic, 15 km sz. od Kutné Hory
    Přeměny údolních niv a koryt vodních toků ve vztahu k povodním
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Zoisitovec jako výsledek metasomatické přeměny metagabra, Újezd u Kunštátu, letovické krystalinikum