Record details

Title keyword
    Půdách
Monograph
    Koeficient industriálního znečištění (CIP) a obsahy toxických kovů (As, Hg, Pb, Zn) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Magnetická diskriminace litogenních a antropogenních minerálů v půdách
    Obsahy toxických kovů vyjádřené v třídách IGEO v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr antracen/(antracen+fenantren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr benz(a)antracen/benz(a)antracen+chrysen) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Poměr fluorantren/(fluorantren+pyren) v půdách na listu 02-322 Krupka 1:25000
    Suma polyaromatických uhlovodíků (PAU, ug/kg) v půdách na listu 02-322 Krupka
Article
    Biologická přístupnost kovů v půdách kontaminovaných při těžbě a zpracování olověných a zinkových rud v Kabwe (Zambie)
    Biologicky přístupné kovy v půdách kontaminovaných těžbou a úpravou polymetalických rud v Namibii
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. I., okres Brno-venkov, lokalita: Bosonohy (hnědé půdy)
    Charakteristika půdních vlastností a obsahu mikroelementů v půdách Moravy. II. : okres Brno-venkov, lokalita: Lelekovice (hnědozemě a hnědé půdy)
    Distribuce a přístupnost těžkých kovů v půdách Krušných hor a Slavkovského lesa
    Distribuce Pb, Cd a As v půdách na Příbramsku
    Distribuce prvků v půdách a jejich hodnocení z hlediska ekologického
    Distribuce přirozených a antropogenních radionuklidů v půdách na listech 1 : 25 000 Turnov, Semily a Vrchlabí
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Distribuce vybraných stopových prvků v půdách ČSR v závislosti na geologických podmínkách
    Dostupnost živin v lesních půdách nejvyšších poloh CHKO Orlické hory
    Extrakční postupy pro stanovení anorganických cizorodých látek v půdách
    Formy výskytu rtuti v kontaminovaných půdách a říčním sedimentu
    Geochemie polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a jejich obsah v půdách městských aglomerací
    Mikroprvky v horninách a půdách Tachovska
    Monitoring mobilních polutantů v půdách a podzemních vodách a jeho ekonomika
    Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách
    Obsah a speciace rtuti v kontaminovaných půdách
    Obsah rizikových prvků v zemědělských půdách severomoravského regionu
    Obsahy a migrace těžkých kovů v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich okolí
    Použití izotopického složení síry ve srážkách, půdách a odtoku pro studium biogeochemického cyklu síry v malých povodích
    Požadované hodnoty rizikových látek v půdách ČR
    Primární a sekundární minerály v půdách severovýchodních Čech a jejich vztah k vegetaci. II
    Procesy vazby stopových kovů na horninotvorné a autigenní minerály železa v půdách
    Předběžné výsledky studia stopových prvků v půdách městské aglomerace
    Retence antropogenní síry v půdách: faktor bránící okyselení šumavských povrchových vod
    Sezónní změny obsahu PAH v půdách a atmosférickém spadu a jejich vztah k datům kontinuálního monitoringu ovzduší v Brně
    Speciace prvků v kontaminovaných půdách, kalech, říčních a jezerních sedimentech
    Speciace rtuti v lesních půdách
    Stanovení 137Cs v půdách oblasti Jeseníků terénní gama-spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků (14-42 Rýmařov)
    Stanovení 137Cs v půdách v oblasti Jeseníků terénní gama spektrometrií a ověření spolehlivosti výsledků
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Studium mikrobiálního společenstva v kontaminovaných půdách
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Technika DGT jako substituent biomonitorů pro predikci dostupnosti kovů v půdách
    Technogenní minerály v půdách oblasti ostravsko-karvinské aglomerace
    Těžké kovy v půdách ČR a stupeň jejich kontaminace
    Těžké kovy v půdách na rekultivovaných haldách uranových dolů a v jejich blízkém okolí na Příbramsku a u Dolní Rožínky
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv matečných hornin na obsah a distribuci mikroprvků v půdách
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách
    Zastoupení prvků vzácných zemin v půdách České republiky
    Změny v lesních půdách ve ždárských vrších