Record details

Title keyword
    Půdní
Monograph
    Aplikace Půdní mapa 1 : 50 000
    Klasifikační systém půdotvorných substrátů pro půdní mapy 1 : 50 000
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Ověření využitelnosti izotopů kyslíku a dusíku pro popis dynamiky procesu průchodu rozpuštěných forem dusíku půdní vrstvou a jejich podílu v odtoku
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 11-21 Karlovy Vary
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-33 Plzeň
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 12-43 Dobříš
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 21-24 Klatovy
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 22-13 Nepomuk
    Půdní mapa České republiky 1 : 50 000, list 22-22 Sedlčany
    Webová mapová služba pro zpřístupnění půdní mapy České republiky 1:1 000 000
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí, Půdní mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Půdní mapa
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm, Půdní mapa
Article
    Červi a voda. Vodní režim krajiny a půdní organizmy
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Fosilní půdy a půdní sedimenty středního Salvadoru
    Geografický obraz, Geomorfologické a půdní poměry
    Geomorfologické a půdní poměry
    Hodnocení půdních znaků, vlastností a režimů pro účely půdní kategorizace
    Krvácející hory : neobyčejná půdní eroze v horách centrálního Madagaskaru
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie (12-24 Praha)
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Monitorování sezónních změn půdní vlhkosti metodou pulzní reflektometrie
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Priority půdní mikromorfologie
    Priority půdní mikromorfologie
    Příroda Krkonoš : půdní poměry
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Půdní a půdně interpretační mapy ČSR
    Půdní bezobratlí
    Půdní mapy
    Půdní metalometrická prospekce v území mezi Zlatými Horamy a Suchou Rudnou
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní pokryv Bacínu
    Půdní pokryv údolních niv
    Půdní poměry
    Půdní poměry Jihomoravského kraje
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry koněpruské oblasti
    Půdní poměry lesů chráněné krajinné oblasti Šumava
    Půdní poměry okolí Přibyslavic na Českomoravské vrchovině
    Půdní poměry okolí Třebíče
    Půdní prostředí přirozených smrčin 8. LVS Krkonoš
    Půdní vlhkost v JV části Českomoravské vrchoviny
    Rychlost zvětrávání fosilní organické hmoty výsypek uhelných dolů a velkých staveb a vliv oxidačních produktů na půdní vlastnosti deponií
    Řešení neustáleného proudění vody v nasycené půdní zóně pomocí separace časových a prostorových proměnných
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Transformační procesy v půdní jílové frakci
    Trvalé sledování vlivu srážek a výšky hladiny vody na půdní objemovou vlhkost ve svrchní vrstvě půdy v povodí Dyje
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv odvodnění na půdní a hydrologické režimy
    Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách
    Vliv stromového patra (buku lesního a smrku ztepilého) na vybrané půdní charakteristiky na lokalitě Paličník v Jizerských horách
    Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody
    Základní půdní mapa a mapa zranitelnosti půd NP Podyjí