Record details

Title keyword
    Působení
Monograph
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
Article
    Destruktivní působení novotvořených minerálů hornin lícního zdiva Karlova mostu v Praze
    Dokumentační systém kontaminace půd v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Empirické vztahy určující hodnotu mechanického působení deště na půdu
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Jiří Král a jeho působení v koněpruské oblasti
    Kvantifikace působení některých faktorů v úseku těžba-úprava na výsledky rozdružování hnědého uhlí
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Některé aspekty ochrany životního prostředí v severočeské oblasti působení uranového průmyslu
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
    Prof. RNDr. Jaroslav Kokta a jeho přínos pro budování a prezentaci mineralogických a petrografických sbírek za jeho působení na VŠB Ostrava
    Půda - obraz působení člověka
    Působení dr.Budaye v Západní poušti Iráku
    Působení hlušiny na fytoplanktonní společenstva poklesových kotlin
    Působení na reliéf severovýchodní části Vizovické vrchoviny
    Působení slapových sil na horninový masiv
    Škodlivé působení stromů na stavby v jílovitých půdách
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Využívání jeskyní Českého krasu od paleolitu do raného středověku jako výsledek působení přírodních a společenských sil
    Země-Měsíc jako dvojplaneta a k příčinám jejich vzájemného působení