Record details

Title keyword
    Paleozoika
Monograph
    Biostratigrafie paleozoika na jihovýchodní Moravě
    Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000
    Petrografické složení a sedimentární prostředí klastických sedimentů spodního paleozoika (kambrium - devon)
    Tepelná historie paleozoika Drahanské vrchoviny určená na základě odraznosti vitrinitu a krystalinity illitu
Article
    Alpínské deformace krystalinika a paleozoika na styku Českého masivu a Západních Karpat
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna : 25-12 Hranice
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
    Biostratigrafické doklady pro tence šupinovitou stavbu hranického paleozoika, moravskoslezská zóna
    Biostratigrafický výskum epizonálne metamorfovaných sedimentov paleozoika v oblasti západných Karpát
    Biostratigrafie paleozoika v hlubokých vrtech jihovýchodně od Brna
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Deformace a tepelná historie pražské pánve a moravskoslezského paleozoika: výsledky a konfrontace studia variských fluidních systémů
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Druhová diverzita konulárií spodního paleozoika pražské pánve (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha)
    Fosforečnany vzácných zemin v břidlicích spodního paleozoika Barrandienu
    Geologický výzkum paleozoika a pliocénu na listu Olomouc (24-224 Olomouc)
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Hydrogeologická a hydrogeochemická charakteristika podzemných vod mladšieho paleozoika sv.svahov Nízkych Tatier
    Ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masívu Plánivy (mírovský vývoj předpermského paleozoika severně Nectavy) (24-21 Jevíčko)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (? Ordovik, východní Čechy) (14-13 Rychnov nad Kněžnou)
    Ichnofosilie metamorfovaného paleozoika Vyhnanického hřbetu (?ordovik, východní Čechy)
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    K tektonické stavbě paleozoika na listu Olomouc (24-22 Olomouc)
    Kašpar Šternberk a výzkum českého staršího paleozoika
    Klátovská skupina - reprezentant metamorfitov amfibolitovej fácie paleozoika vnútorných západných Karpát
    Kumulátové štruktúry v acidných vulkanitoch paleozoika gemerika
    Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
    Litofaciální a litostratigrafické závěry ze studia těžkých minerálů paleozoika Brněnska
    Litostratigrafia mladšieho paleozoika a spodného triasu Zemplínskych vrchov
    Materiálové srovnání mohelnického souvrství mírovského vývoje paleozoika a moravskoslezského kulmu (14-34 Mohelnice, 24-21 Jevíčko, 24-14 Boskovice, 24-23 Protivanov)
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metamorfóza kyslých až intermediárnych vulkanitov staršieho paleozoika gemerika
    Metamorfóza sedimentov staršieho paleozoika gemerika
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Naftově-geologický výzkum paleozoika Nízkého Jeseníku (25-12 Hranice)
    Některé nové výsledky v tektonickém výzkumu paleozoika jesenického bloku
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic (25-123 Hranice)
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic
    O několika abnormalitách trilobitových exoskeletonů ze středočeského staršího paleozoika
    Orientační srovnání mezo- a mikrostruktur paleozoika jižní části vrbenské skupiny a krystalického basementu oskavské kry (14-41 Šumperk)
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
    Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
    Poznámky k rozšíření devonu a stavbě metamorfovaného paleozoika v jižní a střední části Ještědského pohoří (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-14 Liberec, 03-31 Mimoň, 03-32 Jablonec nad Nisou)
    Príspevok k poznaniu mladšieho paleozoika Považského Inovca
    Přehled litostratigrafie paleozoika mezi Svitavou a Rakovcem
    Přehled paleozoika v podloží svrchně karbonských uhlonosných molas hornoslezské pánve
    Rostlinné fosílie z nemetamorfovaného staršího paleozoika Čech a Moravy
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Rugosní koráli paleozoika svahů Českého masívu v oblasti "Jih"
    Sedimentologické zhodnocení bazálních klastik devonu a karbonátového paleozoika v úseku JIH
    Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
    Sledování povrchu paleozoika a povrchu bazálních klastik Badenu ve východní části dětmarovického výmolu reflexně-seismickým měřením
    Současný stav znalostí polyfázového krasovění hranického paleozoika (Present state of knowledge on the polyphase karstification of the Hranice Palaeozoic)
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát
    Staré sbírky ostnokožců (Echinodermata) staršího paleozoika Barrandienu v Okresním muzeu v Berouně
    Stratiformní rudní ložiska staršího paleozoika Krušných hor a Smrčin
    Stratigrafie a faciální vývoj paleozoika v okolí Šternberka na Moravě
    Stratigrafie proterozoika a paleozoika
    Strukturní analýza a deformační styly paleozoika východní části pražské pánve
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium těžkých minerálů z bazálních klastik sp. paleozoika na JV Moravy
    Studium závislosti obsahu a distribuce přirozených radioaktivních prvků ve spodnokarbonských sedimentech paleozoika střední Moravy (24-41 Vyškov, 24-23 Protivanov, 24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
    Tektonika staršího paleozoika
    Tepelná historie paleozoika jv. části Českého masívu s ohledem na variskou orogenezi
    Termální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Terminální historie paleozoika vybraných oblastí jihovýchodní části Českého masívu na základě odraznosti vitrinitu
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    Vulkanismus v geologické historii Moravy a Slezska od paleozoika do kvartéru
    Výsledky paleomagnetického štúdia kryštalinika a súvrství mladšieho paleozoika v juhozápadnej časti Malej Fatry
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika
    Z historie výzkumu ostnokožců českého staršího paleozoika
    Zpráva o revizním geologickém mapování paleozoika u Sloupu (Moravský kras) (24-23 Protivanov)