Record details

Title keyword
    Paliv
Monograph
    Reotrib 2008 - kvalita paliv a maziv
    Sborník přednášek 15. ročníku konference Reotrib 2009 Kvalita paliv a maziv
    Technologie plynných paliv
Article
    Chemická kvalita emisí ze spalovacích procesů fosilních paliv
    Distribuce a zachytávání rtuti při spalování pevných paliv
    Drobná ložiska paliv v Čechách a na Moravě : pokračování
    Ekologická ušlechtilost paliv a technickoekonomické souvislosti
    Hlavní směry využívání uhlí v ČSSR a podíl Ústavu pro výzkum a využití paliv při jejich zjišťování
    K problematice hodnocení geologických zásob tuhých fosilních paliv v ČSSR v podmínkách přestavby hospodářského mechanismu
    Kritéria prognózovania ložísk palív založené na analýze typov kôry
    Ložiska palív - vzťah k hlbinej stavbe panónskej panvy a karpatského oblúka
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Modelová laboratorní jednotka pro pyrolýzu tuhých paliv a organických odpadů
    Možnosti a využitie zdrojov nízkovýhrevných pevných palív na Slovensku
    Počítače ve vzdělávacím procesu resortu paliv a energetiky
    Postavení a strategie těžby fosilních paliv v Řecku
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 1., Spalování hnědého uhlí
    Produkty spalování tuhých paliv v malých domácích topenišťích [topeništích]. 2., Spalování hnědouhelných pelet
    Stanovení složení automobilových paliv metodami 1H NMR spektroskopie
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv - Část 1. Vlastnosti a chování popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 2. Výpočet skutečného složení bezvodných popelovin
    Výpočet skutečného složení tuhých paliv. - Část 3. Výpočet obsahu hydrátové vody popelovin
    Vyšším využitím druhotných surovin ve sklářství za úsporu paliv, energie a devizových prostředků
    Za racionálnější využívání paliv a energie
    Zasedání výboru RVHP pro spolupráci v oblasti paliv a surovin