Record details

Title keyword
    Panva
Article
    Čelná priehlbina Karpát na Morave: flexúrová panva a mechanizmus roztvárania piggy-back panvičiek na ždánickom a magurskom príkrove
    Geologické vyhodnotenie predneogénneho podložia vo vrte Studienka-83 a Kuklov-4 (Viedenská panva)
    Litofaciálna a biostratigrafická interpretácia predneogénneho podložia vrtov Závod-79, 81 a 84 (viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Litostratigrafické vyhodnotenie podložia terciéru z vrtov Závod 85 a 87 (Viedenská panva)
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Stratigrafia bádenských sedimentov okolia Stupavy (Viedenská panva, Slovensko) a rekonštrukcia paleoekologických pomerov
    Východoslovenská neogénna panva, geologická stavba jej podložia a nádejnosť z hľadiska výskytu ropy a plynu